Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 04/2025/GB, 13 oktober 2004, beroep
Uitspraakdatum:13-10-2004

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

Nummer: 04/2025/GB

Betreft: [klager] datum: 13 oktober 2004

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 73, eerste lid, van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw) heeft kennis genomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift van

[...], verder te noemen klager,

gericht tegen een op 12 augustus 2004 genomen beslissing van de selectiefunctionaris,

alsmede van de overige stukken, waaronder de beslissing waarvan beroep.

Op grond van haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt.

1. De inhoud van de bestreden beslissing
De selectiefunctionaris heeft klagers verzoek tot overplaatsing naar een huis van bewaring (h.v.b.) in de regio Amsterdam afgewezen.

2. De feiten
Klager is sedert 9 juni 2004 gedetineerd. Hij verblijft als preventief gehechte in het h.v.b. De Boschpoort te Breda.

3. De standpunten
3.1. Klager heeft zijn beroep als volgt toegelicht. Klagers vriendin is onlangs bevallen. Het reizen per trein met de baby neemt volgens klager in totaal zo’n 7 uur in beslag en is echt heel vermoeiend. Bovendien heeft klagersvriendin een uitkering en is het reizen per trein duur. Overplaatsing naar een h.v.b in de regio Amsterdam zou aan de bezwaren tegemoet komen.

3.2. De selectiefunctionaris heeft de afwijzing van genoemd verzoek als volgt toegelicht.
Klager is ingesloten in het h.v.b. De Boschpoort ten behoeve van de rechtbank te Rotterdam. In de regio Amsterdam is sprake van een tekort aan celcapaciteit. Er is weliswaar een medische verklaring overgelegd, maar daaruit blijktniet dat klagers vriendin niet tot reizen in staat is. Het spreekt voor zich dat het lastig is om vanuit Almere met een baby per trein naar Breda te reizen, maar bezoekproblemen zijn nu eenmaal inherent aan een detentiesituatie. Deselectiefunctionaris is van oordeel dat het belang van een goede rechtsgang – relatief gemakkelijke bereikbaarheid van de rechtbank te Rotterdam – boven klagers persoonlijke belang moet worden gesteld.

4. De beoordeling
4.1. Klager behoort, gelet op zijn status als preventief gehechte, tot de categorie gedetineerden voor opneming van wie de huizen van bewaring zijn bestemd.

4.2. Preventief gehechten worden in beginsel gedetineerd in of nabij het arrondissement ten behoeve waarvan zij preventief gedetineerd zijn. Zo is klager preventief gedetineerd voor het parket Rotterdam en ingesloten in heth.v.b. De Boschpoort. Klager heeft gevraagd om overplaatsing naar een h.v.b. in de regio Amsterdam. De selectiefunctionaris heeft dit verzoek afgewezen, omdat – kort gezegd – de transportlijnen naar de rechtbank kort moeten wordengehouden en in de regio Amsterdam sprake is van een tekort aan celcapaciteit.

4.3. De op de onder 3.2 genoemde gronden gebaseerde beslissing van de selectiefunctionaris is niet in strijd met de wet en kan, bij afweging van alle in aanmerking komende belangen, evenmin als onredelijk of onbillijk wordenaangemerkt. Hetgeen klager over de bezoekmogelijkheden heeft aangevoerd, is, hoe begrijpelijk ook is dat klager op grond van het bezoekargument in aanmerking wil komen voor overplaatsing naar een h.v.b. in de regio Amsterdam,onvoldoende zwaarwegend om tot een ander oordeel te komen.

5. De uitspraak
De beroepscommissie verklaart het beroep ongegrond.

Aldus gegeven door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr. J.R. Meijeringh, voorzitter, mr. A.G. Bosch en dr. J.P.S. Fiselier, leden, in tegenwoordigheid van mr. P.N.E. Plooij, secretaris, op 13 oktober 2004

secretaris voorzitter

Naar boven