Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 04/1674/GA, 4 oktober 2004, beroep
Uitspraakdatum:04-10-2004

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

nummer: 04/1674/GA

betreft: [klager] datum: 4 oktober 2004

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 69, tweede lid, van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw) heeft kennis genomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift van

[...], verder te noemen klager,

gericht tegen een uitspraak d.d. 5 juli 2004 van de beklagcommissie bij locatie Noordsingel te Rotterdam,

alsmede van de overige stukken, waaronder de uitspraak waarvan beroep, welke in afschrift aan deze uitspraak is gehecht.

Ter zitting van de beroepscommissie van 15 september 2004, gehouden in de locatie Alphen aan den Rijn, zijn gehoord klager en de heer [...], unit-directeur van locatie Noordsingel.

Op grond van haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt:

1. De inhoud van het beklag en de uitspraak van de beklagcommissie
Het beklag betreft het niet mogen invoeren van een personal computer, een playstation 2 en gekopieerde cd’s.

De beklagcommissie heeft klager niet-ontvankelijk verklaard in zijn beklag voorzover dit ziet op de invoer van een computer en heeft het beklag voor het overige ongegrond verklaard op de gronden als in de aangehechte uitspraakweergegeven.

2. De standpunten van klager en de directeur
Klager heeft in beroep zijn tegenover de beklagcommissie ingenomen standpunt - kort en zakelijk weergegeven - als volgt toegelicht.
Klager blijft erbij dat hij op grond van artikel 65, eerste lid, Pbw recht heeft op bijstand door een vertrouwenspersoon, in casu een medegedetineerde, maar hij gaat er desgevraagd mee akkoord dat hij zelf zijn zaak bepleit.
Klager is bezig met een studie rechten. Toen hij in vrijheid was, is hij begonnen met een HBO-studie ICT. Nu hij in detentie verblijft wil hij die opleiding, na overleg met de afdeling onderwijs, graag afmaken. Hij heeft echter eengoede computer nodig, bijvoorbeeld voor het maken van applicaties e.d.. De computers in de inrichting zijn hiervoor te oud. Zonder invoer van extra apparatuur is er geen verbinding met het internet mogelijk. De angst voor eenkoppeling met het justitienetwerk is om dezelfde reden ongegrond. Bovendien kan een computer worden verzegeld. Omdat klager de directeur vraagt een uitzondering te maken op de algemene regel dat computers niet zijn toegestaan in deinrichting, is klager ontvankelijk in zijn beklag.
Er is strijd met het gelijkheidsbeginsel nu een playstation 2 in andere inrichtingen wel is toegestaan. Op de IBA afdeling is in de recreatieruimte zelfs een playstation 2 en een X-Box toegestaan. Klager heeft thans een playstation1. Op een playstation 2 kunnen dvd’s worden bekeken. Het is absoluut niet mogelijk om er mee te netwerken; het is geen communicatiemiddel. Een telefoonlijn ontbreekt op cel en een draadloze verbinding is uitgesloten, daarvoor is deafstand tot een eventuele ontvanger te groot. Op de usb-poort kunnen alleen externe apparaten aangesloten worden, zoals bijvoorbeeld een stuurtje. Die moeten eerst weer ingevoerd worden. Klager kan alle technische argumenten van dedirecteur onderuit halen. De deskundigen die de directeur om advies heeft gevraagd zijn onvoldoende op de hoogte en hebben de directeur verkeerd voorgelicht.
De beroepscommissie heeft eerder uitgemaakt dat als een voorwerp in een andere inrichting is toegestaan, het argument om het voorwerp te weigeren niet kan zijn dat de orde en de veiligheid in gevaar zijn. Klager meent dat dezelfdecriteria gelden voor de playstation 2. De huisregels geven geen restrictie op de invoer van een playstation 2. De invoer van een spelcomputer is toegestaan.
In de inrichting zijn bandjes wel toegestaan, terwijl hier ook muziek op kan worden gekopieerd. Van een cd is ook niet te zien of deze legaal is of niet. Het is inmiddels mogelijk om legaal muziek te downloaden. Zodoende kan je duseen legale gekopieerde cd hebben; de wet verbiedt dit niet. Op een gekopieerde cd kan je niet meer zetten dan op een originele cd. De directeur hoeft de inhoud van gekopieerde cd’s om voornoemde redenen niet te controleren en hoeftdaarvoor dus ook niet extra expertise in huis te hebben.

De unit-directeur heeft in beroep zijn tegenover de beklagcommissie ingenomen standpunt als volgt toegelicht.
Computers zijn verboden in de huisregels. Omtrent de invoer van een playstation 2 heeft de directeur zich laten adviseren door de afdeling I&A en informatiebeveiliging. Het advies luidde negatief. Voorzover de directeur weet zijngekopieerde cd’s illegaal. Zodra geen sprake is van een originele cd is controle daarvan niet mogelijk. Het kost onevenredig veel tijd en inzet van personeel. Bovendien heeft de directeur hiervoor extra apparatuur en expertise nodigen die is er niet.

3. De beoordeling
Klager beklaagt zich in zijn beroepschrift over de omstandigheid dat de beklagcommissie niet binnen de in artikel 67, eerste lid, Pbw voorgeschreven termijn heeft beslist op het beklag en dat hij niet is ge?nformeerd over eenverlenging van die termijn. De beroepscommissie overweegt dat de wet weliswaar termijnen voorschrijft waarbinnen de beklagcommissie op het beklag dient te hebben beslist, maar dat aan niet-nakoming van die termijn geen gevolgenworden verbonden. Voorzover het beroep de klacht betreft, dat sprake is geweest van gebreken bij de behandeling door de beklagcommissie, kan dit niet tot een gegrondverklaring van het beroep leiden, nu in beroep een nieuwebehandeling van het beklag plaatsvindt.

Met betrekking tot de invoer van een computer komt de beroepscommissie tot het oordeel dat hetgeen in beroep is aangevoerd niet tot een ander oordeel kan leiden dan die van de beklagcommissie. Het beroep zal derhalve wat ditonderdeel betreft ongegrond worden verklaard.

Met betrekking tot de invoer van een playstation 2 overweegt de beroepscommissie het volgende. Volgens de Regeling model huisregels penitentiaire inrichtingen (Regeling van 24 juli 1998, nr. 705050/98/DJI) is het gedetineerden niettoegestaan film- en videoapparatuur onder hun berusting te houden. De playstation 2 kan, nu vaststaat dat het mogelijk is daar films op dvd mee af te spelen, worden aangemerkt als film- en videoapparatuur. Het verbod tot invoervolgt uit de wet. Volgens vaste rechtspraak van de beroepscommissie zal een klacht over de toepassing van een algemene regel in beginsel niet-ontvankelijk zijn. Bijzondere omstandigheden die tot een andere beslissing op het beklagzouden moeten leiden, zijn niet aannemelijk geworden. De uitspraak van de beklagcommissie kan daarom op dit onderdeel niet in stand blijven en klager zal alsnog niet-ontvankelijk worden verklaard in zijn beklag.

Met betrekking tot de invoer van gekopieerde cd’s overweegt de beroepscommissie dat het gedetineerden op grond van de huisregels van de locatie Noordsingel, onder 4.5.1.1 Verboden voorwerpen, niet is toegestaan gekopieerde muziek-en spel cd’s onder hun berusting te houden. Ook voor dit onderdeel geldt derhalve dat een klacht over de toepassing van een algemene regel in beginsel niet-ontvankelijk zal zijn. Bijzondere omstandigheden die tot een ander oordeelzouden moeten leiden zijn niet aannemelijk geworden. De uitspraak van de beklagcommissie zal ook op dit onderdeel worden vernietigd en klager zal alsnog niet-ontvankelijk worden verklaard in zijn beklag.

4. De uitspraak
Met betrekking tot de invoer van een computer verklaart de beroepscommissie het beroep ongegrond en bevestigt zij de uitspraak van de beklagcommissie.
Met betrekking tot de invoer van een playstation 2 en gekopieerde cd’s vernietigt de beroepscommissie de uitspraak van de beklagcommissie en verklaart zij klager alsnog niet-ontvankelijk in zijn beklag

Aldus gedaan door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr. P.C. Vegter, voorzitter, mr. J.P. Balkema en dr. M. Kooyman, leden, in tegenwoordigheid van mr. S. Jousma, secretaris, op 4 oktober 2004

secretaris voorzitter

Naar boven