Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 04/1805/GB, 28 september 2004, beroep
Uitspraakdatum:28-09-2004

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

Nummer: 04/1805/GB

Betreft: [klager] datum: 28 september 2004

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 73, eerste lid, van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw) heeft kennis genomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift van

[...], geboren op [1983], verder te noemen klager,

gericht tegen een op 26 juli 2004 genomen beslissing van de selectiefunctionaris,

alsmede van de overige stukken, waaronder de bestreden beslissing.

Op grond van haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt.

1. De inhoud van de bestreden beslissing
De selectiefunctionaris heeft het bezwaarschrift van klager gericht tegen de beslissing hem te plaatsen in de gevangenis voor psychologisch onvolwassenen (Jovo) Zutphen ongegrond verklaard.

2. De feiten
2.1. Klager is sedert 5 augustus 2003 gedetineerd. Hij verbleef sedert 28 oktober 2003 in het Jovo-huis van bewaring Zutphen. Op 2 augustus 2004 is hij geplaatst in de Jovo-gevangenis Zutphen, waar een regime van algehelegemeenschap geldt.

2.2. Klager ondergaat een gevangenisstraf van 49 maanden met aftrek. De tenuitvoerlegging van deze straf is aangevangen op 26 juni 2004. De wettelijk vroegst mogelijke v.i.-datum valt op of omstreeks 24 april 2006. Aansluitenddient hij vervangende hechtenis van twee maanden, eventueel subsidiaire hechtenis van in totaal twee dagen en 25 dagen gijzeling op grond van de Wet administratiefrechtelijke handhaving verkeersvoorschriften te ondergaan.

3. De standpunten
3.1. Door klager is het beroep tegen de bestreden beslissing van de selectiefunctionaris als volgt toegelicht.
Het is voor klager van belang om naar Lelystad of Almere overgeplaatst te worden, omdat zijn ouders in het Gooi wonen. Bovendien heeft hij zijn hand en pols ernstig verwond bij het schoonmaken van een glazen vissenkom. Derevalidatie zal minstens zeven maanden in beslag nemen en klager wil graag door zijn eigen fysiotherapeut behandeld worden. Om dit allemaal mogelijk te maken verzoekt klager om zijn Jovo-status op te heffen. De selectiefunctionarisheeft klager in de beslissing medegedeeld dat de inrichting in het selectieadvies heeft aangegeven dat klager, ondanks zijn jeugdige leeftijd, toch geschikt wordt geacht voor het volwassencircuit. De psycholoog adviseerde klager ombij de Raad bezwaar te maken. Ze zag er het nut niet van in om een uitgebreid rapport te schrijven over klagers geschiktheid, omdat de inrichting dat al had bevestigd.

3.2. De selectiefunctionaris heeft aangegeven dat in het pendossier van klager geen Jovo indicatiestelling meer aanwezig blijkt te zijn. Er is wel een verzamelstaat. Op grond hiervan had klager niet voor de Jovo ge?ndiceerd mogenworden. De selectiefunctionaris heeft dan ook een nieuwe beslissing genomen en klager op 16 augustus 2004 geselecteerd voor de gevangenis Lelystad.

4. De beoordeling
Gelet op de inlichtingen van de selectiefunctionaris, waaruit naar voren komt dat klagers selectie voor de Jovo-gevangenis Zutphen onjuist is geweest, moet de bestreden beslissing van de selectiefunctionaris bij afweging van alle inaanmerking komende belangen als onredelijk en onbillijk worden aangemerkt.
Het beroep zal dan ook gegrond worden verklaard. Nu op 16 augustus 2004 een nieuwe selectiebeslissing ten behoeve van klager is genomen, zal de selectiefunctionaris niet worden opgedragen een nieuwe beslissing te nemen.
De beroepscommissie acht geen termen aanwezig voor het toekennen van een tegemoetkoming, aangezien de rechtsgevolgen van de bestreden beslissing ongedaan zijn gemaakt.

5. De uitspraak
De beroepscommissie verklaart het beroep gegrond en vernietigt de bestreden beslissing.
Zij kent klager geen tegemoetkoming toe.

Aldus gegeven door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr. J.R. Meijeringh, voorzitter, mr. A.G. Bosch en dr. J.P.S. Fiselier, leden, in tegenwoordigheid van mr. S. Jousma, secretaris, op 28 september 2004

secretaris voorzitter

Naar boven