Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 04/1625/GA, 20 september 2004, beroep
Uitspraakdatum:20-09-2004

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

nummer: 04/1625/GA

betreft: [klager] datum: 20 september 2004

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 69, tweede lid, van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw) heeft kennis genomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift van

de directeur van huis van bewaring (h.v.b.) De Karelskamp te Almelo,

gericht tegen een uitspraak d.d. 6 juli 2004 van de beklagcommissie bij voormeld h.v.b., gegeven op een klacht van [...], verder te noemen klager,

alsmede van de overige stukken, waaronder de uitspraak waarvan beroep, welke in afschrift aan deze uitspraak is gehecht.

De beroepscommissie heeft klager in de gelegenheid gesteld schriftelijk te reageren op het beroep en de directeur van voormeld h.v.b. om het beroep schriftelijk toe te lichten.

Op grond van haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt:

1. De inhoud van het beklag en de uitspraak van de beklagcommissie
Het beklag betreft de afwijzing van klagers verzoek om incidenteel verlof.

De beklagcommissie heeft het beklag gegrond verklaard op de gronden als in de aangehechte uitspraak weergegeven.

2. De standpunten van de directeur en klager
De directeur heeft het tegenover de beklagcommissie ingenomen standpunt in beroep als volgt toegelicht.
Klager verzocht om incidenteel verlof voor een intakegesprek bij een verslavingskliniek. Omdat de wachtlijst voor behandeling een half jaar bedroeg en klager zeer binnenkort uit detentie zou worden ontslagen, werd het nietnoodzakelijk geacht om klager gedurende zijn detentie een intakegesprek te laten houden.

Klager heeft zijn standpunt, zoals ingenomen tegenover de beklagcommissie, in beroep niet toegelicht.

3. De beoordeling
Op grond van artikel 21, eerste lid, van de Regeling tijdelijk verlaten van de inrichting (Regeling van 24 december 1998, nr. 733726/98/DJI) kan incidenteel verlof worden verleend voor het bijwonen van gebeurtenissen in depersoonlijke sfeer van de gedetineerde, waarbij zijn aanwezigheid noodzakelijk is.
Ingevolge artikel 29, tweede lid, van de Regeling kan incidenteel verlof voor een intakegesprek aan een onherroepelijk veroordeelde gedetineerde worden verleend na verwijzing door de districtspsychiater, de inrichtingsarts of eenandere aan de inrichting verbonden hulpverlener.
Artikel 21, derde lid, van de Regeling bepaalt dat incidenteel verlof niet wordt verleend indien de gedetineerde binnen een maand na de beoogde verlofdatum in aanmerking komt voor invrijheidstelling of regimesgebonden of algemeenverlof en het beoogde bezoek in dat kader kan worden afgelegd.

De beroepscommissie overweegt dat klager in mei 2004 een verzoek om incidenteel verlof heeft ingediend en dat zijn einddatum 15 juli 2004 was. Klager had naar haar oordeel belang bij het intakegesprek, om zo spoedig mogelijk voorbehandeling bij een verslavingsinstelling in aanmerking te komen. In geval van een wachtlijst is zijn belang gelegen in een spoedige plaatsing op de wachtlijst, om de wachttijd voor behandeling zo kort mogelijk te laten zijn. Nuniet is gebleken van overige contra-indicaties voor verlofverlening aan klager, moet de beslissing van de directeur bij afweging van alle in aanmerking komende belangen als onredelijk en onbillijk worden aangemerkt.
Het beroep zal dan ook ongegrond worden verklaard.

4. De uitspraak
De beroepscommissie verklaart het beroep ongegrond en bevestigt de uitspraak van de beklagcommissie met verbetering van de gronden.

Aldus gedaan door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr. J.J. van Oostveen, voorzitter, mr. J.P. Balkema en dr. J.P.S. Fiselier, leden, in tegenwoordigheid van mr. S. Jousma, secretaris, op 20 september 2004

secretaris voorzitter

Naar boven