Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 04/1453/GA, 14 september 2004, beroep
Uitspraakdatum:14-09-2004

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

nummer: 04/1453/GA

betreft: [klager] datum: 14 september 2004

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 69, tweede lid, van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw) heeft kennis genomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift van

[...], verder te noemen klager,

gericht tegen een uitspraak d.d. 8 juni 2004 van de alleensprekende beklagrechter bij de locatie Roermond,

alsmede van de overige stukken, waaronder de uitspraak waarvan beroep, welke in afschrift aan deze uitspraak is gehecht.

Ter zitting van de beroepscommissie van 20 augustus 2004, gehouden in de penitentiaire inrichtingen (p.i.) Vught, zijn gehoord klager, bijgestaan door zijn raadsman mr. R.W. Koevoets, en de heer [...], unit-directeur bij de locatieRoermond.

Op grond van haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt:

1. De inhoud van het beklag en de uitspraak van de beklagrechter
Het beklag betreft het feit dat klager na overplaatsing zijn radio in beschadigde staat terugkreeg.

De beklagrechter heeft klager niet-ontvankelijk verklaard in zijn beklag op de gronden als in de aangehechte uitspraak weergegeven.

2. De standpunten van klager en de directeur
Door en namens klager is in beroep het tegenover de beklagrechter ingenomen standpunt als volgt toegelicht. Bij de ontvangst van het apparaat bleek in één van de boxen een deuk te zitten. Bovendien werkten ze niet meer. Toen klagermoest tekenen voor de ontvangst heeft hij de beschadiging gemeld. Hem werd gezegd dat hij daarover maar beklag moest instellen in Zoetermeer, waar hij vandaan kwam. Dit heeft klager meteen gedaan. Met de behandeling van hetklaagschrift is echter van alles misgegaan. Uiteindelijk bleek dat hij het beklag bij de beklagcommissie in Roermond had moeten instellen, hetgeen hij alsnog heeft gedaan. Gelet op de hele gang van zaken wordt de overschrijding vande beklagtermijn verschoonbaar geacht.

De directeur heeft in beroep zijn tegenover de beklagrechter ingenomen standpunt als volgt toegelicht. Op de lijst van vervoerde spullen wordt altijd aangetekend als er sprake is van beschadiging. De lijst die is opgesteld tergelegenheid van klagers overplaatsing naar de locatie Roermond op 16 augustus 2002 – deze lijst (‘verklaring van eigen risico’) wordt overgelegd – vermeldt wel de radio (met specificatie), doch bevat geen aanwijzing omtrent schade.

3. De beoordeling
De beroepscommissie stelt vast dat klager bij uitspraak d.d. 5 januari 2004 van de beklagcommissie bij de locatie Zoetermeer niet-ontvankelijk is verklaard in zijn beklag over de beschadigde radio, aangezien de aansprakelijkheidvoor dat apparaat was overgegaan op de directeur van de p.i. Roermond. Klager heeft tegen deze uitspraak beroep ingesteld en niet tevens beklag bij de beklagcommissie van laatstvermelde inrichting. In haar uitspraak van 11 maart2004 heeft de beroepscommissie genoemde beslissing van de beklagcommissie bij de locatie Zoetermeer bevestigd.
Er moet worden vastgesteld dat klager met het indienen van zijn klaagschrift van 30 maart 2004 de beklagtermijn ruimschoots heeft overschreden. Zo die overschrijding aanvankelijk al verschoonbaar zou zijn geweest, dan kan dat nietmeer gezegd worden over de termijnoverschrijding na voormelde uitspraak van de beklagcommissie bij de locatie Zoetermeer en al helemaal niet na de die uitspraak bevestigende uitspraak van de beroepscommissie, waarin klager implicietgewezen is op de te volgen rechtsgang. Dit betekent dat het beroep tegen de niet-ontvankelijkverklaring van klager in zijn beklag ongegrond is.

4. De uitspraak
De beroepscommissie verklaart het beroep ongegrond en bevestigt de uitspraak van de beklagrechter met verbetering van de gronden.

Aldus gedaan door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr. J.J. van Oostveen, voorzitter, mr. J.P. Balkema en mr. D.J. Dee, leden, in tegenwoordigheid van mr. F.H.L. Cusell-te Gussinklo, secretaris, op 14 september 2004

secretaris voorzitter

Naar boven