Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 04/1682/GA, 14 september 2004, beroep
Uitspraakdatum:14-09-2004

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

nummer: 04/1682/GA

betreft: [klager] datum: 14 september 2004

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 69, tweede lid, van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw) heeft kennis genomen van een op 19 juli 2004 bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift van

[...], verder te noemen klager,

gericht tegen een uitspraak d.d. 15 juli 2004 van de alleensprekende beklagrechter bij de locatie Nieuw Vosseveld I te Vught,

alsmede van de overige stukken, waaronder de uitspraak waarvan beroep, welke in afschrift aan deze uitspraak is gehecht.

De beroepscommissie heeft de directeur van voormelde locatie in de gelegenheid gesteld schriftelijk te reageren op het beroep en klager om het beroep schriftelijk toe te lichten.

Op grond van haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt:

1. De inhoud van het beklag en de uitspraak van de beklagrechter
Het beklag betreft de handelwijze van de directeur, waarbij deze onderscheid maakt tussen gedetineerden bij het toekennen van privileges.

De beklagrechter heeft het beklag ongegrond verklaard op de gronden als in de aangehechte uitspraak weergegeven.

2. De standpunten van klager en de directeur
Klager heeft zijn beroep als volgt toegelicht.
De beklagrechter was volgens klager vijandig en partijdig en heeft klager geen tijd gegeven om zijn verhaal duidelijk te maken.

De directeur heeft zijn standpunt, zoals ingenomen tegenover de beklagrechter, in beroep niet toegelicht.

3. De beoordeling
Op grond van artikel 60, eerste lid, Pbw kan een gedetineerde bij de beklagcommissie beklag doen over een hem betreffende door of namens de directeur genomen beslissing.

De beroepscommissie overweegt dat klager zich, gezien zijn klaagschrift, beklaagt over de gang van zaken met betrekking tot het toekennen van privileges aan gedetineerden op de unit waar hij verblijft. Niet blijkt dat sprake is vaneen hem individueel treffende beslissing genomen door of namens de directeur. De beklagrechter had klager dan ook, bij het ontbreken van een beklagwaardige beslissing, niet-ontvankelijk moeten verklaren in zijn beklag.

4. De uitspraak
De beroepscommissie vernietigt de uitspraak van de beklagrechter en verklaart klager alsnog niet-ontvankelijk in zijn beklag.

Aldus gedaan door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr. J.J. van Oostveen, voorzitter, mr. J.P. Balkema en dr. J.P.S. Fiselier, leden, in tegenwoordigheid van mr. S. Jousma, secretaris, op 14 september 2004

secretaris voorzitter

Naar boven