Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 04/1811/GB, 13 september 2004, beroep
Uitspraakdatum:13-09-2004

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

Nummer: 04/1811/GB

Betreft: [klager] datum: 13 september 2004

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 73, eerste lid, van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw) heeft kennis genomen van een op 5 augustus 2004 bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift van

[...], geboren op [1985], verder te noemen klager,

gericht tegen een op 27 juli 2004 genomen beslissing van de selectiefunctionaris, die op 3 augustus 2004 aan klager is uitgereikt,

alsmede van de overige stukken, waaronder de bestreden beslissing.

Op grond van haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt.

1. De inhoud van de bestreden beslissing
De selectiefunctionaris heeft het bezwaarschrift van klager gericht tegen de beslissing hem over te plaatsen naar de afdeling voor psychologisch onvolwassenen (jovo-afdeling) Zwolle niet-ontvankelijk verklaard.

2. De feiten
Klager is sedert 19 april 2004 gedetineerd. Hij verbleef als preventief gehechte in het h.v.b. Arnhem-Zuid. Op 28 juli 2004 is hij overgeplaatst naar de jovo-afdeling Zwolle, eveneens een h.v.b..

2. De standpunten
2.1. Door klager is het beroep tegen de bestreden beslissing van de selectiefunctionaris als volgt toegelicht.
Klager heeft te laat een bezwaarschrift ingediend, omdat hem dat verkeerd is uitgelegd. Medewerkers van het h.v.b. Arnhem-Zuid vertelden hem dat hij het beste een verzoek om overplaatsing kon doen zodra hij in Zwolle zou aankomen.Op de laatste dag in Arnhem heeft een medewerker van het bureau selectie- en detentiebegeleiding klager verteld dat dit niet de beste manier was en dat hij alsnog een bezwaarschrift moest indienen. Nu klager de beslissing van deselectiefunctionaris heeft ontvangen, dient hij meteen een bezwaarschrift in, in de hoop dat hij in de buurt van zijn familie wordt geplaatst.

2.2. De selectiefunctionaris heeft de bestreden beslissing als volgt toegelicht.
De selectiebeslissing van 16 juni 2004 is klager op 18 juni 2004 uitgereikt. Klager heeft vervolgens zeven dagen om hiertegen bezwaar te maken. De selectiefunctionaris heeft pas op 26 juli 2004 een bezwaarschrift van klagerontvangen. Hij heeft in de wandelgangen vernomen dat de penitentiaire inrichting Zwolle geen jovo-afdeling meer zou hebben en wil graag om bezoektechnische redenen in het h.v.b. Arnhem-Zuid blijven. Het bezwaarschrift is, gelet opde verstreken tijd, niet-ontvankelijk. Het beroepschrift geeft de selectiefunctionaris geen aanleiding anders te beslissen.

3. De beoordeling
3.1. Artikel 17, tweede lid, juncto artikel 61, vijfde lid, van de Pbw bepaalt dat het bezwaarschrift uiterlijk op de zevende dag na die waarop de gedetineerde kennis heeft gekregen van de beslissing waartegen het bezwaar zich richtwordt ingediend. Een na afloop van deze termijn ingediend bezwaarschrift is niettemin ontvankelijk, indien redelijkerwijs niet kan worden geoordeeld dat de gedetineerde in verzuim is geweest.

3.2. De beroepscommissie overweegt dat klager op 18 juni 2004 heeft getekend voor ontvangst van de selectiebeslissing van 16 juni 2004. Op die beslissing staat aangegeven hoe en wanneer een bezwaarschrift moet worden ingediend.Eerst op 26 juli 2004 dient klager een bezwaarschrift bij de selectiefunctionaris in.
De beslissing van de selectiefunctionaris tot het niet-ontvankelijk verklaren van het bezwaarschrift van klager is dan ook terecht gegeven. Hetgeen klager omtrent het verzuim naar voren heeft gebracht kan niet tot een ander oordeelleiden.

4. De uitspraak
De beroepscommissie verklaart het beroep ongegrond.

Aldus gegeven door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr. J.P. Balkema, voorzitter, mr. A.G. Bosch en dr. J.P.S. Fiselier, leden, in tegenwoordigheid van mr. S. Jousma, secretaris, op 13 september 2004

secretaris voorzitter

Naar boven