Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 04/1716/GB, 9 september 2004, beroep
Uitspraakdatum:09-09-2004

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

Nummer: 04/1716/GB

Betreft: [klager] datum: 9 september 2004

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 73, eerste lid, van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw) heeft kennis genomen van een op 23 juli 2004 bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift van

[...], geboren op [1971], verder te noemen klager,

gericht tegen een op 15 juli 2004 genomen beslissing van de selectiefunctionaris,

alsmede van de overige stukken, waaronder de beslissing waarvan beroep.

Op grond van haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt.

1. De inhoud van de bestreden beslissing
De selectiefunctionaris heeft klagers verzoek tot overplaatsing naar een huis van bewaring (h.v.b.) in de regio Amsterdam afgewezen.

2. De feiten
2.1. Klager is sedert 19 april 2004 gedetineerd. Hij verblijft als preventief gehechte in het de locatie (h.v.b.) De Grittenborgh te Hoogeveen.

3. De standpunten
3.1. Door klager is het beroep tegen de afwijzing van het verzoek tot overplaatsing naar een h.v.b. in de regio Amsterdam als volgt toegelicht.
De reisduur voor klagers familie is ongeveer tweeëneenhalf uur en de reiskosten bedragen circa € 45,=. Dit is voor zijn familie bijna niet op te brengen. Verzocht wordt om nogmaals klagers situatie te bezien.

3.2. De selectiefunctionaris heeft de afwijzing van genoemd verzoek als volgt toegelicht.
Klager is preventief ingesloten voor het arrondissementsparket Leeuwarden, hetgeen betekent dat klager zolang hij preventief gehecht is binnen dat arrondissement geplaatst dient te worden en te blijven. Slechts bij hoge uitzonderingkan hiervan afgeweken worden, indien het bijvoorbeeld echt totaal onmogelijk is om bezoek te ontvangen. Die urgentie kan niet worden opgemaakt uit het schrijven van klager, waarbij wordt opgemerkt dat het niet de wens van deselectiefunctionaris is om de problematiek van reisduur en reiskosten te bagatelliseren. In de regio Amsterdam is te weinig celcapaciteit voor gedetineerden die niet voor het parket Amsterdam zijn ingesloten.

4. De beoordeling
4.1. Klager behoort, gelet op zijn status als preventief gehechte in afwachting van plaatsing in een gevangenis, tot de categorie gedetineerden voor opneming van wie de huizen van bewaring zijn bestemd.

4.2. De op de onder 3.2 genoemde gronden gebaseerde beslissing van de selectiefunctionaris niet in strijd met de wet en kan, bij afweging van alle in aanmerking komende belangen, deze evenmin als onredelijk of onbillijk wordenaangemerkt. Daarbij komt dat uit de bij de stukken gevoegde bezoekerslijst, die de periode van 29 april 2004 tot en met 14 juli 2004 bestrijkt, blijkt dat klager regelmatig bezoek ontvangt.

5. De uitspraak
De beroepscommissie verklaart het beroep ongegrond.

Aldus gegeven door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr. J.P. Balkema, voorzitter, mr. A.G. Bosch en dr. J.P.S. Fiselier, leden, in tegenwoordigheid van mr. H.S. van Gemert, secretaris, op 9 september 2004

secretaris voorzitter

Naar boven