Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 04/1577/GB, 9 september 2004, beroep
Uitspraakdatum:09-09-2004

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

Nummer: 04/1577/GB

Betreft: [klager] datum: 9 september 2004

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 73, eerste lid, van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw) heeft kennis genomen van een op 7 juli 2004, door tussenkomst van de commissie van toezicht bij de penitentiaire inrichtingenRijnmond en het bureau selectiefunctionarissen, bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift van

[...], geboren op [1984], verder te noemen klager,

gericht tegen een op 24 juni 2004 genomen beslissing van de selectiefunctionaris,

alsmede van de overige stukken, waaronder de bestreden beslissing.

Op grond van haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt.

1. De inhoud van de bestreden beslissing
De selectiefunctionaris heeft het bezwaarschrift van klager gericht tegen de beslissing hem over te plaatsen naar het huis van bewaring voor psychologisch onvolwassenen (jovo-h.v.b.) Noordsingel te Rotterdam ongegrond verklaard.

2. De feiten
2.1. Klager is sedert 6 april 2004 gedetineerd. Hij verblijft in het h.v.b. De Schie te Rotterdam. Vanuit dit h.v.b. is hij geherselecteerd voor het jovo-h.v.b. Noordsingel te Rotterdam. Deze overplaatsing was ten tijde van hetinstellen van het beroep nog niet gerealiseerd.

2.2. Klager ondergaat een gevangenisstraf van zes maanden met aftrek. De tenuitvoerlegging van deze straf is aangevangen op 22 juli 2004. De wettelijk vroegst mogelijke v.i.-datum valt op of omstreeks 1 oktober 2004.

3. De standpunten
3.1. Door klager is het beroep tegen de bestreden beslissing van de selectiefunctionaris als volgt toegelicht.
Hij wil niet geplaatst worden in het jovo-h.v.b. Noordsingel omdat daar vier medeverdachten in zijn zaak verblijven. Dit kan nare gevolgen hebben gedurende zijn detentie en na zijn vrijlating.

3.2. De selectiefunctionaris heeft de bestreden beslissing als volgt toegelicht.
Klager heeft aanvankelijk niet aangegeven wie de medeverdachten waren waar hij eventuele problemen van zou kunnen ondervinden.

4. De beoordeling

4.1. Klager behoort, gelet op zijn status als veroordeelde in afwachting van zijn plaatsing in een gevangenis, tot de categorie gedetineerden voor opneming van wie de huizen van bewaring zijn bestemd. Het jovo-h.v.b. Noordsingelis aangewezen als een inrichting voor bijzondere opvang als bedoeld in artikel 16 Regeling selectie, plaatsing en overplaatsing van gedetineerden (hierna de Regeling).

4.2. De beroepscommissie stelt vast dat het beroep van klager niet is gericht tegen zijn jovo-indicatie, maar dat hij het niet eens is met de keuze van de locatie waar hij dient te verblijven. De op de onder 3.2 genoemde grondengebaseerde beslissing van de selectiefunctionaris is, nu klager voldoet aan de voor de onder 4.1 genoemde inrichting geldende criteria, niet in strijd met de wet en kan, bij afweging van alle in aanmerking komende belangen, evenminals onredelijk of onbillijk worden aangemerkt. De beroepscommissie merkt hierbij op dat klager weliswaar in beroep aangeeft om welke medegedetineerden, van wie hij verwacht problemen te ondervinden, het gaat, doch dat nog steedsniet is geconcretiseerd waaruit die problemen zouden bestaan.

5. De uitspraak
De beroepscommissie verklaart het beroep ongegrond.

Aldus gegeven door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr. J.P. Balkema, voorzitter, mr. A.G. Bosch en dr. J.P.S. Fiselier, leden, in tegenwoordigheid van mr. I. Lispet, secretaris, op 9 september 2004

secretaris voorzitter

Naar boven