Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 04/1785/GB, 13 september 2004, beroep
Uitspraakdatum:13-09-2004

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

Nummer: 04/1785/GB

Betreft: [klager] datum: 13 september 2004

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 73, eerste lid, van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw) heeft kennis genomen van een op 27 juli 2004 bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift van

[...], geboren op [1973], verder te noemen klager,

gericht tegen een op 15 juli 2004 genomen beslissing van de selectiefunctionaris, die op 22 juli 2004 aan klager is uitgereikt,

alsmede van de overige stukken, waaronder de bestreden beslissing.

Op grond van haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt.

1. De inhoud van de bestreden beslissing
De selectiefunctionaris heeft het bezwaarschrift van klager gericht tegen de beslissing hem over te plaatsen naar het huis van bewaring (h.v.b.) De Boschpoort te Breda ongegrond verklaard.

2. De feiten
Klager is sedert 3 april 2004 gedetineerd. Hij verbleef als preventief gehechte in het h.v.b. Grave. Op 22 juni 2004 is hij overgeplaatst naar het h.v.b. De Boschpoort.

3. De standpunten
3.1. Door klager is het beroep tegen de bestreden beslissing van de selectiefunctionaris als volgt toegelicht.
Klager verblijft sedert 22 juni 2004 in het h.v.b. te Breda. Hij weet dat hij fouten heeft gemaakt, maar hij wil de beroepscommissie graag informeren over hoe zijn detentie de afgelopen twee maanden in Breda verloopt. Door debeslissing kan klager diverse dingen verliezen voor de tijd die hij nog te gaan heeft. Gelet op de einddatum van 2 augustus 2005, verdient klager een herkansing.

3.2. De selectiefunctionaris heeft de bestreden beslissing als volgt toegelicht.
Vanuit het h.v.b. Grave werd het voorstel gedaan om klager extern over te plaatsen in verband met dreigende en agressieve uitspraken van klager die een behoorlijke impact hebben op zijn medegedetineerden. Verder was sprake van eenverslechterde verhouding met het personeel. In reactie op het bezwaarschrift van klager heeft de selectiefunctionaris onder meer aangegeven dat de rapportage over klager betrouwbaar overkomt en zijn argumenten weerlegt. Hetberoepschrift geeft de seleciefunctionaris geen nieuwe gezichtspunten. Klager kon gezien de ontstane situatie niet in Grave blijven en diende overgeplaatst te worden. Rekening houdend met het gegeven dat hij preventief ingeslotenwas voor het arrondissementsparket ’s-Hertogenbosch, is klager overgeplaatst naar het h.v.b. te Breda.

4. De beoordeling
4.1. Klager heeft aangegeven zijn beroep graag nog mondeling te willen toelichten.
De beroepscommissie acht zich op grond van de beschikbare stukken evenwel voldoende ingelicht om op het beroep te beslissen en zal de zaak thans afdoen.

4.2. Klager, die ten tijde van de bestreden beslissing preventief gehecht was en wiens veroordeling sedert 16 juli 2004 onherroepelijk is en thans in afwachting is van zijn plaatsing in een gevangenis, behoort tot de categoriegedetineerden voor opneming van wie de huizen van bewaring zijn bestemd.

4.3. De beroepscommissie overweegt dat uit de beschikbare stukken naar voren komt dat het gedrag van klager sinds hij op de baantjes/keukenafdeling verblijft is verslechterd. Op 16 juni 2004 heeft hij een disciplinaire strafopgelegd gekregen vanwege zijn betrokkenheid bij een vechtpartij. Tijdens de afhandeling van het rapport luisterde klager niet naar de directeur en wilde hij niet inhoudelijk reageren. In plaats daarvan bleef hij zich dreigenduitlaten jegens medegedetineerden. Gelet op het vorenstaande is de beroepscommissie van oordeel dat de beslissing van de selectiefunctionaris niet in strijd is met de wet en, bij afweging van alle in aanmerking komende belangen,evenmin als onredelijk of onbillijk kan worden aangemerkt. Het beroep zal dan ook ongegrond worden verklaard.

5. De uitspraak
De beroepscommissie verklaart het beroep ongegrond.

Aldus gegeven door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr. J.P. Balkema, voorzitter, mr. A.G. Bosch en dr. J.P.S. Fiselier, leden, in tegenwoordigheid van mr. S. Jousma, secretaris, op 13 september 2004

secretaris voorzitter

Naar boven