Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 04/1525/GA, 7 september 2004, beroep
Uitspraakdatum:07-09-2004

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

nummer: 04/1525/GA

betreft: [klager] datum: 7 september 2004

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 69, tweede lid, van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw) heeft kennis genomen van een op 25 juni 2004 gedateerd en op 30 juni 2004 bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschriftvan

[...]

gericht tegen een uitspraak d.d. 19 mei 2004 van de beklagcommissie bij de locatie Scheveningen Noord en Oost te Den Haag, welke op 10 juni 2004 is verzonden, betreffende het door de inriching verduisteren van een geldbedrag van derekening-courant van klager,

alsmede van de overige stukken, waaronder de uitspraak waarvan beroep, welke in afschrift aan deze uitspraak is gehecht.

De beroepscommissie heeft de directeur van voormelde locatie in de gelegenheid gesteld schriftelijk te reageren op het beroep en klager om het beroep schriftelijk toe te lichten.

Op grond van haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt:

1. De beoordeling
De uitspraak waarvan beroep is op 10 juni 2004 aan klager en de directeur toegezonden. Het beroepschrift dateert van 25 juni 2004 en is op het secretariaat van de Raad ontvangen op 30 juni 2004. De enveloppe waarin het beroepschriftis verzonden, is niet voorzien van een poststempel. Ingevolge artikel 69, eerste lid, Pbw moet het met redenen omklede beroepschrift uiterlijk op de zevende dag na die van de ontvangst van een afschrift van de uitspraak wordeningediend. Gelet op het vorenstaande heeft klager niet tijdig beroep ingesteld. Klager kan om die reden niet in zijn beroep worden ontvangen.

2. De uitspraak
De beroepscommissie verklaart klager niet-ontvankelijk in zijn beroep.

Aldus gedaan door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr. J.J. van Oostveen, voorzitter, mr. J.P. Balkema en dr. J.P.S. Fiselier, leden, in tegenwoordigheid van R. Kokee, secretaris, op 7 september 2004

secretaris voorzitter

Naar boven