Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 04/1709/GB, 6 september 2004, beroep
Uitspraakdatum:06-09-2004

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

Nummer: 04/1709/GB

Betreft: [klager] datum: 6 september 2004

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 73, eerste lid, van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw) heeft kennis genomen van een op 21 juli 2004 bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift, ingediend door M. vanWanrooij, omtrent

[...], geboren op [1982], verder te noemen betrokkene,

gericht tegen een op 9 juli 2004 genomen beslissing van de selectiefunctionaris,

alsmede van de overige stukken, waaronder de bestreden beslissing.

Op grond van haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt.

1. De inhoud van de bestreden beslissing
De selectiefunctionaris heeft het bezwaarschrift van betrokkene gericht tegen de beslissing hem over te plaatsen naar het huis van bewaring voor psychologisch onvolwassenen (jovo-h.v.b.) te Zwaag niet-ontvankelijk verklaard.

2. De feiten
Betrokkene is sedert 25 mei 2004 gedetineerd. Hij verblijft als preventief gehechte in het h.v.b. te Heerhugowaard. Vanuit dit h.v.b. is hij geherselecteerd voor het jovo-h.v.b. te Zwaag. Deze overplaatsing was ten tijde van hetinstellen van het beroep nog niet gerealiseerd.

3. Ontvankelijkheid
Ingevolge artikel 72, eerste lid, Pbw, heeft de betrokkene - voor zoverhier van belang - het recht tegen de beslissing van de selectiefunctionaris op het bezwaarschrift een met redenen omkleed beroepschrift in te dienen. Hetberoepschrift is echter ingediend door [...], de moeder van betrokkene. Ondanks daartoe bij brief van 2 augustus 2004 te zijn uitgenodigd, is tot op heden geen gehoor gegeven aan het verzoek een schriftelijke verklaring teoverleggen waaruit blijkt dat [...] door betrokkene is gemachtigd tot het instellen van het beroep. Betrokkene kan om die reden niet in het beroep worden ontvangen.

4. De uitspraak
De beroepscommissie verklaart betrokkene niet-ontvankelijk in het beroep.

Aldus gegeven door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr. J.P. Balkema, voorzitter, mr. A.G. Bosch en dr. J.P.S. Fiselier, leden, in tegenwoordigheid van mr. I. Lispet, secretaris, op 6 september 2004

secretaris voorzitter

Naar boven