Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 03/1374/GA, 2 september 2004, beroep
Uitspraakdatum:02-09-2004

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

nummer: 04/1374/GA

betreft: [klager] datum: 2 september 2004

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 69, tweede lid, van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw) heeft kennis genomen van een op 21 juni 2004 bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift van

[...], verder te noemen klager,

gericht tegen een uitspraak d.d. 8 juni 2004 van de alleensprekende beklagrechter bij de penitentiaire inrichtingen (p.i.) Zuid-Oost, locatie Roermond, verzonden op 14 juni 2004,

alsmede van de overige stukken, waaronder de uitspraak waarvan beroep, welke in afschrift aan deze uitspraak is gehecht.

De beroepscommissie heeft de directeur van voormelde p.i. in de gelegenheid gesteld schriftelijk te reageren op het beroep en klager om het beroep schriftelijk toe te lichten.

Op grond van haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt:

1. De inhoud van het beklag en de uitspraak van de beklagrechter
Het beklag betreft de weigering klager toe te staan een televisie met teletekst te laten invoeren.

De beklagrechter heeft klager niet-ontvankelijk verklaard in zijn beklag op de gronden als in de aangehechte uitspraak weergegeven.

2. De standpunten van klager en de directeur
Klager heeft het tegenover de beklagrechter ingenomen standpunt in beroep als volgt toegelicht.
Klager heeft op reguliere wijze zijn televisie besteld. Het blijkt thans niet meer mogelijk de teletekstfunctie te verwijderen. Daarnaast kan je van buitenaf s.m.s.-berichten sturen via tv-kanalen als Veronica, MTV en SBS6. Inandere p.i.’s worden tv’s met teletekst wel toegestaan.

De directeur heeft in beroep verwezen naar zijn standpunt, zoals ingenomen tegenover de beklagrechter, inhoudend dat klager zich beklaagt over een regeling die voor alle gedetineerden geldt en hij mitsdien niet-ontvankelijkverklaard dient te worden in zijn beklag.

3. De beoordeling
De beroepscommissie overweegt met betrekking tot de ontvankelijkheid van het beklag het volgende. Geklaagd is over de omstandigheid dat klager niet is toegestaan de door hem beoogde televisie in te voeren. Klager beklaagt zich overde wijze waarop een voor alle gedetineerden geldende regeling op hem wordt toegepast. Daarom is beklag mogelijk en had klager derhalve ontvankelijk moeten worden verklaard in zijn beklag.
In de Huisregels van de inrichting is onder punt 4.5.1.2. onder "toegestane voorwerpen in de inrichting" onder meer opgenomen een tv-toestel met een beeldbuisdiagonaal van maximaal 44 cm., zonder teletekst. Klagers verzoek aan dedirecteur om een tv met teletekst in te mogen voeren, is in afwachting van landelijke regelgeving op dat gebied, afgewezen. De sectordirecteur gevangeniswezen verwijst in zijn brief van 26 april 2004 als reactie op de brief vanklager van 1 maart 2004 naar het schrijven van het platform beveiliging van DJI waarin wordt geadviseerd om geen televisietoestellen waarop de ontvangst van teletekst mogelijk is binnen een inrichting toe te laten. Uit laatstgenoemdschrijven blijkt dat de reden hiervoor is gelegen in de omstandigheid dat sms-berichten direct kunnen worden gestuurd naar een teletekstpagina en dat gedetineerden op deze wijze via teletekst onbeperkt en ongecontroleerd berichtenvan buiten de inrichting kunnen ontvangen en dit de veiligheid in de inrichting ernstig in gevaar kan brengen. Gelet op het vorenstaande heeft de directeur niet onredelijk gehandeld klager te weigeren zijn televisie met deteletekstfunctie te laten invoeren. Het beklag zal mitsdien ongegrond worden verklaard.

4. De uitspraak
De beroepscommissie vernietigt de uitspraak van de beklagrechter, verklaart klager alsnog ontvankelijk in zijn beklag, maar verklaart dit beklag ongegrond.

Aldus gedaan door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr. J.J. van Oostveen, voorzitter, mr. J.P. Balkema en dr. J.P.S. Fiselier, leden, in tegenwoordigheid van mr. I. Lispet, secretaris, op 2 september 2004

secretaris voorzitter

Naar boven