Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 04/1551/GA, 1 september 2004, beroep
Uitspraakdatum:01-09-2004

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

nummer: 04/1551/GA

betreft: [klagers]
datum: 1 september 2004

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 69, tweede lid, van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw) heeft kennis genomen van een op 2 juli 2004 bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift van

de directeur van de locatie Zuyder Bos te Heerhugowaard,
gericht tegen een uitspraak d.d. 28 juni 2004 van de beklagcommissie bij voormelde locatie, gegeven op een klacht van [...], [...], [...], [...] en [...], verder te noemen klagers,

alsmede van de overige stukken, waaronder de uitspraak waarvan beroep, welke in afschrift aan deze uitspraak is gehecht.

Ter zitting van de beroepscommissie van 17 augustus 2004, gehouden in de penitentiaire inrichtingen Amsterdam, zijn gehoord als vertegenwoordiger van klagers [...], hierna genoemd klager, en de unit-directeur [...].

Op grond van haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt:

1. De inhoud van het beklag en de uitspraak van de beklagcommissie
Het beklag betreft de wijziging van de bezoektijden van zaterdag in woensdag- of vrijdagochtend ten gevolge van het zomerprogramma van 13 juni 2004 tot 13 september 2004 in verband met personele problemen.

De beklagcommissie heeft het beklag gegrond verklaard op de gronden als in de aangehechte uitspraak weergegeven.

2. De standpunten van de directeur en klager
De unit-directeur heeft in beroep zijn tegenover de beklagcommissie ingenomen standpunt als volgt toegelicht.
Vooruitlopend op de komende bezuinigingen is beslist om de bezoekmogelijkheid in het weekend en ‘s avonds stop te zetten. Er kan niet per gedetineerde beslist worden of afgeweken dient te worden van de nieuwe bezoektijdenregeling.Indien er een bijzonder individueel verzoek wordt gedaan om van de nieuwe regeling af te wijken, zal een dergelijk verzoek beoordeeld worden, maar het is niet mogelijk om het bezoek in het h.v.b. te laten plaatsvinden in de tijd vande gevangenis. Afwijking van de regeling is alleen mogelijk op een ander tijdstip overdag. Inmiddels is ten aanzien van klagers individueel een nieuwe beslissing genomen wederom overeenkomstig de algemene regel.

Door klager is in beroep het tegenover de beklagcommissie ingenomen standpunt als volgt toegelicht.
Klagers willen graag dat hun kinderen, partners en familie hen op een normale manier kunnen bezoeken. Klagers dochter heeft tweemaal moeten spijbelen om hem doordeweeks overdag te kunnen bezoeken en klager heeft dat liever niet.Klager ziet zijn zoon nu éénmaal in de drie à vier weken en zijn dochter éénmaal in de twee weken. Ook voor werkenden is het moeilijk om doordeweeks overdag op bezoek te komen. Een baas staat vaak niet toe dat iemand een paar maalper maand vrij neemt. Financieel is dat ook niet op te brengen. Klager is nog niet definitief schuldig verklaard, verblijft nu circa vier jaar in het h.v.b. en hoopt dat hij zijn partner en kinderen kan blijven zien. Het enige datgedetineerden nog resteert is bezoek.

Klager heeft aan de beroepscommissie een lijst overgelegd met daarop handtekeningen van de gedetineerden van de A0-afdeling, waarin zij het verzoek doen om hun partners, kinderen, vrienden etc. op een normale manier te kunnenblijven zien.

3. De beoordeling
De wijziging van de bezoektijden betreft een algemene regel, die geldt voor alle in het h.v.b. Zuyder Bos verblijvende gedetineerden. Het beklag is derhalve niet gericht tegen een beslissing van de directeur als bedoeld in artikel60, eerste lid, van de Pbw. Tegen een dergelijke algemene regel staat geen beklag open. Het gaat te ver om uit het klaagschrift en de verklaring van klagers ter zitting van de beklagcommissie af te leiden dat het beklag gezien dientte worden als een concreet verzoek van klagers om op grond van bijzondere omstandigheden van de nieuwe bezoekregeling af te wijken. Het beroep van de directeur zal om die reden gegrond worden verklaard, de uitspraak van debeklagcommissie zal worden vernietigd en klagers zullen alsnog niet-ontvankelijk in het beklag worden verklaard.
Overigens staat een dergelijke algemene bezoekregeling er niet aan in de weg dat met redenen omklede verzoeken om van de algemene regel af te wijken bezien en beoordeeld worden door de directeur.

4. De uitspraak
De beroepscommissie verklaart het beroep gegrond, vernietigt de uitspraak van de beklagcommissie en verklaart klagers alsnog niet-ontvankelijk in het beklag.

Aldus gedaan door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr. P.C. Vegter, voorzitter, mr. C.J.G. Bleichrodt en mr. J.R. Meijeringh, leden, in tegenwoordigheid van mr. H.S. van Gemert, secretaris, op 1 september 2004

secretaris voorzitter

Naar boven