Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 04/1454/GB, 25 augustus 2004, beroep
Uitspraakdatum:25-08-2004

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

Nummer: 04/1454/GB

Betreft: [klager] datum: 25 augustus 2004

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 73, eerste lid, van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw) heeft kennis genomen van een op 25 juni 2004 bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift van

[...], geboren op [1983], verder te noemen klager,

gericht tegen een op 4 juni 2004 genomen beslissing van de selectiefunctionaris, waarvan niet bekend is op welke datum deze aan klager is uitgereikt,

alsmede van de overige stukken, waaronder de bestreden beslissing.

Op grond van haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt.

1. De inhoud van de bestreden beslissing
De selectiefunctionaris heeft het bezwaarschrift van klager gericht tegen de beslissing hem over te plaatsen naar de afdeling voor psychologisch onvolwassenen (huis van bewaring, hierna jovo-h.v.b.) Noordsingel te Rotterdamongegrond verklaard.

2. De feiten
2.1. Klager is sedert 31 maart 2004 gedetineerd. Hij verbleef in het huis van bewaring Scheveningen te Den Haag in een regime van beperkte gemeenschap. Op 18 mei 2004 is hij overgeplaatst naar het jovo-h.v.b. Noordsingel, waareveneens een regime van beperkte gemeenschap geldt.

3. De standpunten
3.1. Klager heeft het beroep tegen de bestreden beslissing van de selectiefunctionaris als volgt toegelicht. De reden voor overplaatsing is klager niet duidelijk. Zijn moeder heeft een slechte gezondheid en kan niet zonderbegeleiding op bezoek komen. Het kostte haar al de grootste moeite om klager te bezoeken in Scheveningen. Na een bezoek aan klager is klagers moeder rustiger. Klager heeft het psychisch al heel moeilijk en wil zijn moeder niet nogmeer ellende aandoen. Klagers vriendin heeft recent een miskraam gehad en heeft het ook zeer moeilijk. Klager prefereert terugplaatsing naar Scheveningen, ook al zijn daar de mogelijkheden op een niet-jovo-afdeling veel beperkter.

3.2. De selectiefunctionaris heeft de bestreden beslissing als volgt toegelicht.
Klager is op grond van de afgenomen indicatiestelling jovo geselecteerd voor het jovo-circuit. Om deze reden is hij geselecteerd voor het jovo-h.v.b. Noordsingel. Klagers moeder zou hem niet gemakkelijk kunnen bezoeken in Rotterdam.De argumenten zijn echter niet nader onderbouwd door medische bescheiden. De reisafstand Den Haag-Rotterdam is alleszins acceptabel.

4. De beoordeling
4.1. Het jovo-h.v.b. Noordsingel is aangewezen als een huis van bewaring voor mannen met een regime van beperkte gemeenschap en een normaal beveiligingsniveau alsmede als inrichting voor bijzondere opvang als bedoeld in artikel 16Regeling selectie, plaatsing en overplaatsing van gedetineerden (hierna de Regeling).

4.2. De beroepscommissie stelt vast dat het beroep van klager niet zozeer is gericht
tegen zijn jovo-indicatie, maar dat hij het niet eens is met de locatie waar hij dient te verblijven. Blijkens de indicatiestelling is klager first offender. De op de onder 3.2 genoemde gronden gebaseerde beslissing van deselectiefunctionaris is, nu klager voldoet aan de voor de onder 4.1 genoemde inrichting geldende criteria, niet in strijd met de wet en kan, bij afweging van alle in aanmerking komende belangen, evenmin als onredelijk of onbillijkworden aangemerkt. Hetgeen door klager is aangevoerd over de bezoekmogelijkheden van zijn moeder maakt dit oordeel nu het door hem niet nader is onderbouwd niet anders, temeer nu de reisafstand Den Haag-Rotterdam gering en derhalveacceptabel is. Het beroep zal, gelet op het hiervoor overwogene, ongegrond worden verklaard.

5. De uitspraak
De beroepscommissie verklaart het beroep ongegrond.

Aldus gegeven door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr. J.P. Balkema, voorzitter, mr. A.G. Bosch en dr. J.P.S. Fiselier, leden, in tegenwoordigheid van mr. H.S. van Gemert, secretaris, op 25 augustus 2004

secretaris voorzitter

Naar boven