Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 04/1428/GB, 25 augustus 2004, beroep
Uitspraakdatum:25-08-2004

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

Nummer: 04/1428/GB

Betreft: [klager] datum: 25 augustus 2004

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 73, eerste lid, van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw) heeft kennis genomen van een op 25 juni 2004 bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift, ingediend door mr. T.P.Schut, namens

[...], geboren op [1985], verder te noemen klager,

gericht tegen een op 17 juni 2004 genomen beslissing van de selectiefunctionaris,

alsmede van de overige stukken, waaronder de bestreden beslissing.

Op grond van haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt.

1. De inhoud van de bestreden beslissing
De selectiefunctionaris heeft het bezwaarschrift van klager gericht tegen de beslissing hem over te plaatsen naar het huis van bewaring voor psychologisch onvolwassenen (hierna jovo-h.v.b.) Almere-Binnen te Almere ongegrondverklaard.

2. De feiten
2.1. Klager is sedert 18 mei 2004 gedetineerd. Hij is op 24 mei 2004 als preventief gehechte in het h.v.b. Wolvenplein te Utrecht geplaatst.

3. De standpunten
3.1. Namens klager is het beroep tegen de bestreden beslissing van de selectiefunctionaris als volgt toegelicht.
De afstand tussen het huisadres van klager in Utrecht en het jovo-h.v.b. Almere-Binnen is meer dan 64 kilometer. Klagers ouders zijn afhankelijk van het openbaar vervoer. De reistijd bedraagt per bezoek meer dan drie uur.

3.2. De selectiefunctionaris heeft de bestreden beslissing als volgt toegelicht.
Klager is op grond van de afgenomen eerste indicatiestelling jovo geselecteerd voor het jovo-circuit. Klager is ingesloten voor het parket Utrecht. De jovo-afdeling in de locatie Nieuwegein kent een zeer lange wachtlijst. Om diereden is klager aan de wachtlijst van de locatie Almere-Binnen toegevoegd, die aanzienlijk korter is. Rekening is daarbij gehouden met een optimale capaciteitsbenutting. Almere-Binnen ligt op een gunstige reisafstand voor bezoekersvanuit Utrecht en omgeving, nu deze binnen het uur is te bereizen, mogelijk met het openbaar vervoer iets langer.

4. De beoordeling
4.1. Het jovo-h.v.b. Almere-Binnen is aangewezen als een huis van bewaring voor mannen met een regime van beperkte gemeenschap en een normaal beveiligingsniveau alsmede als inrichting voor bijzondere opvang als bedoeld in artikel16 Regeling selectie, plaatsing en overplaatsing van gedetineerden (hierna de Regeling).

4.2. De beroepscommissie stelt vast dat het beroep van klager niet zozeer is gericht
tegen zijn jovo-indicatie, maar dat hij het niet eens is met de locatie waar hij dient te verblijven. Blijkens de indicatiestelling heeft klager een tekortkoming ten aanzien van opleiding/cursus. De op de onder 3.2 genoemde grondengebaseerde beslissing van de selectiefunctionaris is, nu klager voldoet aan de voor de onder 4.1 genoemde inrichting geldende criteria, niet in strijd met de wet en kan, bij afweging van alle in aanmerking komende belangen, evenminals onredelijk of onbillijk worden aangemerkt. Daarbij is in aanmerking genomen dat klager in voorlopige hechtenis verblijft voor het arrondissementsparket Utrecht en in dit arrondissement alleen de locatie Nieuwegein eenjovo-regime kent, terwijl deze inrichting een zeer lange wachtlijst kent. Hetgeen door klager is aangevoerd omtrent de bezoekmogelijkheden maakt dit oordeel niet anders, temeer nu de reisafstand Utrecht-Almere ook per openbaarvervoer acceptabel is. Het beroep zal, gelet op het hiervoor overwogene, ongegrond worden verklaard.

5. De uitspraak
De beroepscommissie verklaart het beroep ongegrond.

Aldus gegeven door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr. J.P. Balkema, voorzitter, mr. A.G. Bosch en dr. J.P.S. Fiselier, leden, in tegenwoordigheid van mr. H.S. van Gemert, secretaris, op 25 augustus 2004

secretaris voorzitter

Naar boven