Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 04/1360/GA, 23 augustus 2004, beroep
Uitspraakdatum:23-08-2004

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

nummer: 04/1360/GA

betreft: [klager] datum: 23 augustus 2004

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 69, tweede lid, van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw) heeft kennis genomen van een op 18 juni 2004 bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift van

de directeur van de locatie De Grittenborgh te Hoogeveen,

gericht tegen een uitspraak d.d. 9 juni 2004 van de beklagcommissie bij voormelde locatie, gegeven op een klacht van [...], verder te noemen klager,

alsmede van de overige stukken, waaronder de uitspraak waarvan beroep, welke in afschrift aan deze uitspraak is gehecht.

De beroepscommissie heeft klager in de gelegenheid gesteld schriftelijk te reageren op het beroep en de directeur van voormelde locatie om het beroep schriftelijk toe te lichten.

Op grond van haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt:

1. De inhoud van het beklag en de uitspraak van de beklagcommissie
Het beklag betreft de disciplinaire straf d.d 16 april 2004 van vijf dagen opsluiting in een strafcel wegens een te laag creatininegehalte bij een urinecontrole.

De beklagcommissie heeft het beklag gegrond verklaard op de gronden als in de aangehechte uitspraak weergegeven.

2. De standpunten van de directeur en klager
De directeur en klager hebben hun standpunten in beroep nader toegelicht.

3. De beoordeling
Ingevolge artikel 69, eerste lid, Pbw kan tegen de uitspraak van de beklagcommissie beroep worden ingesteld door het indienen van een beroepschrift, dat uiterlijk op de zevende dag na die van de ontvangst van het afschrift van deuitspraak onderscheidenlijk na die van de mondelinge mededeling van de uitspraak moet worden ingediend.
Op 9 juni 2004 heeft de beklagcommissie mondeling uitspraak gedaan. Het beroepschrift van de directeur, gedateerd 17 juni 2004, is op 18 juni 2004 op het secretariaat van de Raad ontvangen, zodat het beroep te laat is ingesteld. Hetberoep zal dan ook niet-ontvankelijk worden verklaard.

4. De uitspraak
De beroepscommissie verklaart het beroep niet-ontvankelijk.

Aldus gedaan door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr. J.J. van Oostveen, voorzitter, mr. J.P. Balkema en dr. J.P.S. Fiselier, leden, in tegenwoordigheid van mr. E. van der Waal-van der Linden, secretaris, op 23 augustus2004

secretaris voorzitter

Naar boven