Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 04/1344/GB, 18 augustus 2004, beroep
Uitspraakdatum:18-08-2004

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

Nummer: 04/1344/GB

Betreft: [klager] datum: 18 augustus 2004

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 73, eerste lid, van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw) heeft kennis genomen van een op 18 juni 2004 bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift gedateerd 15 juni 2004 van

[...], geboren op [1958], verder te noemen klager,

gericht tegen een op 9 juni 2004 genomen beslissing van de selectiefunctionaris,

alsmede van de overige stukken, waaronder de bestreden beslissing.

Op grond van haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt.

1. De inhoud van de bestreden beslissing
De selectiefunctionaris heeft het bezwaarschrift van klager gericht tegen de beslissing hem te plaatsen in de gevangenis Nieuw Vosseveld te Vught ongegrond verklaard.

2. De feiten
2.1. Klager is sedert 3 maart 2004 gedetineerd. Hij verbleef in het huis van bewaring Tilburg. Op 27 mei 2004 is hij geplaatst in de gevangenis Nieuw Vosseveld, waar een regime van algehele gemeenschap geldt.

2.2. Klager ondergaat gevangenisstraffen van respectievelijk zes maanden en twee weken met aftrek. De tenuitvoerlegging van deze straffen is aangevangen op 21 april 2004. De wettelijk vroegst mogelijke v.i.-datum valt op ofomstreeks 30 augustus 2004.

3. De standpunten
3.1. Door klager is het beroep tegen de bestreden beslissing van de selectiefunctionaris als volgt toegelicht.
Klager prefereert overplaatsing naar de gevangenis Maashegge te Overloon. Tijdens een eerdere detentie heeft hij in een elektronisch detentiehuis verbleven en is hem wel verlof verleend. Klager kan verlof doorbrengen op het adresvan zijn broer te Tilburg.

3.2. De selectiefunctionaris heeft de bestreden beslissing als volgt toegelicht.
Op advies van het huis van bewaring Tilburg is klager geplaatst in de gevangenis Nieuw Vosseveld, een gesloten gevangenis met een regime van algehele gemeenschap. Klager kon zich vinden in het advies en gaf als voorkeur plaatsing inVught aan. Klager leidt buiten een zwervend bestaan en is elf jaar verslaafd aan harddrugs. Hij recidiveert sinds 1994 zeer frequent. Om deze redenen is klager niet geschikt voor een verblijf in een inrichting met een regimaireverlofregeling.

4. De beoordeling
4.1. De gevangenis Nieuw Vosseveld is een gevangenis voor mannen met een regime van algehele gemeenschap en een normaal beveiligingsniveau.

4.2. De op de onder 3.2 genoemde gronden gebaseerde beslissing van de selectiefunctionaris is, nu klager voldoet aan de voor de onder 4.1 genoemde inrichting geldende criteria, niet in strijd met de wet en kan, bij afweging van allein aanmerking komende belangen, evenmin als onredelijk of onbillijk worden aangemerkt.
Hierbij is in aanmerking genomen dat de selectiefunctionaris gelet op klagers langdurige verslaving en veelvuldige recidive in redelijkheid heeft kunnen oordelen dat klager niet in aanmerking komt voor plaatsing in een inrichtingmet een beperkt beveiligingsniveau.

5. De uitspraak
De beroepscommissie verklaart het beroep ongegrond.

Aldus gegeven door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr. J.R. Meijeringh, voorzitter, mr. A.G. Bosch en dr. G.J. Fleers, leden, in tegenwoordigheid van mr. H.S. van Gemert, secretaris, op 18 augustus 2004

secretaris voorzitter

Naar boven