Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 04/1470/GB, 18 augustus 2004, beroep
Uitspraakdatum:18-08-2004

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

Nummer: 04/1470/GB

Betreft: [klager] datum: 18 augustus 2004

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 73, eerste lid, van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw) heeft kennis genomen van een op 29 juni 2004 bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift van

[...], geboren op [1978], verder te noemen klaagster,

gericht tegen een op 24 juni 2004 genomen beslissing van de selectiefunctionaris,

alsmede van de overige stukken, waaronder de beslissing waarvan beroep.

Op grond van haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt.

1. De inhoud van de bestreden beslissing
De selectiefunctionaris heeft klaagsters verzoek tot overplaatsing naar de locatie Amerswiel te Heerhugowaard afgewezen.

2. De feiten
2.1. Klaagster is sedert 27 januari 2004 gedetineerd. Zij verbleef in de locatie Nieuwersluis. Op 27 mei 2004 is zij van uit de beperkt beveiligde inrichting Nieuwersluis overgeplaatst naar de gevangenis Zwolle, waar een regimevan algehele gemeenschap geldt.

2.2. Klaagster onderging twee gevangenisstraffen van respectievelijk vier en twee maanden met aftrek. De tenuitvoerlegging van deze straffen is geëindigd op 25 juli 2004. Aansluitend dient zij twee straffen van hechtenis teondergaan. De wettelijk vroegst mogelijke v.i.-datum valt op of omstreeks 7 september 2004. Aansluitend dient zij eventueel subsidiaire hechtenis van in het totaal veertien dagen te ondergaan.

3. De standpunten
3.1. Door klaagster is het beroep tegen de afwijzing van het verzoek tot overplaatsing naar de locatie Amerswiel als volgt – zakelijk weergegeven – toegelicht.
Klaagster heeft spijt van het gegeven dat zij tijdens haar afgelopen algemeen verlof verdovende middelen en alcoholhoudende drank heeft gebruikt. Reden voor dat gebruik was dat zij toen haar kinderen niet kon zien omdat deze opvakantie waren. Door haar overplaatsing naar Zwolle wordt het voor haar moeder, die voor haar kinderen zorg, erg moeilijk om klaagster te bezoeken. Zij heeft haar twee jongste kinderen niet meer gezien sinds zij in Zwolle verblijft.Klaagsters echtgenoot is gedetineerd in Nieuwegein en deze kan dus ook niet voor de kinderen zorgen. Klaagster weet dat ze eigenlijk zes maanden moet wachten alvorens zij een verzoek kan indienen tot overplaatsing naar een andereinrichting. Nu zij echter op 21 september 2004 in vrijheid komt, kan zij die termijn niet afwachten. Klaagster weet dat een en ander haar eigen schuld is maar verzoekt desondanks om te worden overgeplaatst naar een inrichtingdichter bij haar woonplaats Amsterdam.

3.2. De selectiefunctionaris heeft de afwijzing van genoemd verzoek als volgt toegelicht.
Klaagster is overgeplaatst uit de locatie Nieuwersluis naar aanleiding van een dringend advies van de directeur van die locatie. Vervolgens is het verzoek van klaagster om overplaatsing naar Amerswiel afgewezen, een en ander naaraanleiding van het door haar in Nieuwersluis vertoonde gedrag. Vastgesteld is dat klaagster in Nieuwersluis harddrugs heeft gebruikt en daarnaast beschuldigingen heeft geuit tegen het personeel. Een en ander maakte klaagsterongeschikt voor een verder verblijf in de locatie Nieuwersluis.

4. De beoordeling
Blijkens het schrijven van de directeur van de locatie Nieuwersluis d.d. 27 mei 2004, gericht aan de selectiefunctionaris, heeft de directeur dringend geadviseerd om klaagster over te plaatsen vanuit de beperkt beveiligdeinrichting naar een gesloten inrichting. Reden voor dat advies was dat klaagster na terugkeer van haar laatste algemeen verlof d.d. 12 mei 2004 bij een urinecontrole positief scoorde op het gebruik van onder andere cocaïne.Klaagster is daarop teruggeplaatst naar een standaardafdeling. Klaagsters man, die gedetineerd is in de locatie Nieuwegein, heeft naar aanleiding van dit voorval een brief aan de directeur geschreven waarin bedreigingen werdengeuit. Ook klaagster heeft tegenover een medewerker van het bureau selectie- en detentiebegeleiding bedreigingen geuit. Voorts heeft klaagster ernstige bedreigingen geuit tegen de directeur. Omdat de beperkt beveiligde inrichtingvoor vrouwen Nieuwersluis zwak beveiligd is, werd aan de selectiefunctionaris verzocht om klaagster over te plaatsen naar een gesloten inrichting.
Gelet op het vorenstaande is de op de onder 3.2 genoemde gronden gebaseerde beslissing van de selectiefunctionaris niet in strijd met de wet en kan deze, bij afweging van alle in aanmerking komende belangen, evenmin als onredelijkof onbillijk worden aangemerkt.
Hetgeen door klaagster met betrekking tot de verminderde bezoekmogelijkheden naar voren is gebracht maakt doet daaraan niet af.

5. De uitspraak
De beroepscommissie verklaart het beroep ongegrond.

Aldus gegeven door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr. J.R. Meijeringh, voorzitter, mr. A.G. Bosch en dr. G.J. Fleers, leden, in tegenwoordigheid van mr. H.M.J.D. Maes secretaris, op 18 augustus 2004

secretaris voorzitter

Naar boven