Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 04/1376/GV, 20 juli 2004, beroep
Uitspraakdatum:20-07-2004

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

nummer: 04/1376/GV

betreft: [klager] datum: 20 juli 2004

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 73, eerste lid, van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw) heeft kennis genomen van een op 1 juli 2004 bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift van

[...], verder te noemen klager,

gericht tegen een op 18 juni 2004 genomen beslissing van de Minister van Justitie (de Minister),

alsmede van de onderliggende stukken.

De beroepscommissie heeft de Minister in de gelegenheid gesteld schriftelijk te reageren op het beroep en klager om zijn beroep schriftelijk toe te lichten.

Op grond van haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt.

1. De inhoud van de bestreden beslissing
De Minister heeft klagers verzoek tot het tijdelijk verlaten van de inrichting in het kader van algemeen verlof afgewezen.

2. De standpunten
Klager heeft aangevoerd dat zijn verzoek tot het tijdelijk verlaten van de inrichting ten onrechte is afgewezen. Dit heeft hij volgt toegelicht. Klager wil graag een en ander, waaronder huisvesting en financiën, regelen voordat hijmet ontslag gaat. Klager erkent in het verleden een fout te hebben gemaakt door niet terug te keren van verlof, maar die fout is drie jaar geleden gemaakt.

Namens de Minister is de bestreden beslissing als volgt toegelicht.
Klager is op 4 maart 2004 vanuit het politiebureau ingesloten in het huis van bewaring (h.v.b.) De Boschpoort te Breda. Hij is in dat h.v.b. geplaatst omdat hij zich op 8 oktober 2001 aan de huidige detentie heeft onttrokken. Klageris negenentwintig maanden voortvluchtig geweest en heeft tijdens die periode een nieuw strafbaar feit gepleegd, voor welke feit hij inmiddels is veroordeeld. Klager heeft algemeen verlof aangevraagd. Omdat er geen executie-indicatoris afgegeven is een advies van het openbaar ministerie niet nodig. De inrichting heeft een positief advies gegeven ten aanzien van de verlofaanvraag. De selectiefunctionaris heeft het verzoek om verlof afgewezen op grond van klagersonttrekking aan zijn detentie en op grond van het plegen van een nieuw strafbaar feit.

Op klagers verlofaanvraag is het volgende advies uitgebracht.
De directeur van de locatie De Boschpoort heeft positief geadviseerd ten aanzien van de verlofaanvraag, gelet op de door klager gemaakte positieve indruk gedurende zijn verblijf in de inrichting.

3. De beoordeling
Klager ondergaat thans een gevangenisstraf van vierentwintig maanden met aftrek, wegens overtreding van artikel 2 juncto artikel 10 van de Opiumwet. De wettelijk vroegst mogelijke v.i.-datum valt op of omstreeks 28 september 2004.

Het beroep richt zich tegen de afwijzing van klagers tweede verlofaanvraag. Hij kan in totaal drie verlofaanvragen indienen.

Vast staat dat klager eerder, na een hem toegekend verlof, op 8 oktober 2001 niet is teruggekeerd van verlof. Klager is vervolgens op 1 maart 2004 aangehouden terzake van het (andermaal) plegen van een strafbaar feit, voor welk feithij is veroordeeld tot een onherroepelijke gevangenisstraf, die hij inmiddels heeft uitgezeten. De beroepscommissie is daarom van oordeel dat voornoemde omstandigheden een forse contra-indicatie vormen voor verlofverlening en datdeze, ondanks het positieve advies van de inrichtingsdirecteur, een afwijzing van klagers verlofaanvraag rechtvaardigen. Derhalve is de beslissing van de Minister niet in strijd met de wet en kan, bij afweging van alle in aanmerkingkomende belangen en gelet op de weigeringsgronden zoals bedoeld in artikel 4 onder a, b en d van de Regeling tijdelijk verlaten van de inrichting (d.d. 24 december 1998, nr. 733726/98/DJI), evenmin als onredelijk of onbillijk wordenaangemerkt.

4. De uitspraak
De beroepscommissie verklaart het beroep ongegrond.

Aldus gedaan door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr. U. van de Pol, voorzitter, mr. A.G. Bosch en mr. J.M.M. van Woensel, leden, in tegenwoordigheid van mr. H.M.J.D. Maes, secretaris, op 20 juli 2004.

secretaris voorzitter

Naar boven