Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 04/0906/GM, 19 juli 2004, beroep
Uitspraakdatum:19-07-2004

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

nummer: 04/906/GM

betreft: [klager] datum: 19 juli 2004

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 30 van de Penitentiaire maatregel (Pm) heeft kennis genomen van een op 5 mei 2004 bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift, ingediend door mr. J.M. van Dam, advocaat teNieuwegein, namens

[...], verder te noemen klager,

gericht tegen medisch handelen door of namens de inrichtingsarts verbonden aan de penitentiaire inrichting (p.i.) Flevoland, locatie Lelystad,

alsmede van de overige stukken, waaronder het verslag d.d. 28 april 2004 van de bemiddeling door de medisch adviseur bij het ministerie van Justitie.

Ter zitting van de beroepscommissie van 11 juni 2004, gehouden in de p.i. Amsterdam, is klager, bijgestaan door zijn raadsman mr. W.J. Ausma, gehoord.
De inrichtingsarts verbonden aan de locatie Lelystad is niet ter zitting verschenen.

Op grond van haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt:

1. De inhoud van het beroep
De klacht, zoals neergelegd in het verzoek om bemiddeling aan de medisch adviseur d.d. 13 april 2004, betreft de afbouw van methadon.

2. De standpunten van klager en de inrichtingsarts
Klager heeft het volgende aangevoerd. Hij is vanaf zijn 13e levensjaar (dus inmiddels 24 jaar) verslaafd aan harddrugs. Drie jaar geleden is hij opgenomen in een methadonprogramma via het CAD. Daar kreeg hij laatstelijk 80 mgmethadon verstrekt. Bij binnenkomst in de inrichting op 27 februari 2004 heeft klager dit medegedeeld. Er is vanuit de inrichting geen contact gezocht met het CAD, eerst na enkele weken kwam het CAD in de inrichting. De v.i.-datumvan klager ligt op of omstreeks november 2004. Het beleid binnen de inrichting is dat gedetineerden die er slechts een maand verblijven de voor detentie verstrekte onderhoudsdosis wordt verstrekt. Bij langer verblijf wordt demethadonverstrekking afgebouwd van 60 mg naar 30 mg. Per twee dagen werd er in het geval klager met 5 mg afgebouwd. Vanaf 21 mei 2004 werd de hoeveelheid ineens weer opgebouwd.
Klager heeft het gedurende de drie maanden van afbouw erg moeilijk gehad, nu gaat het langzaamaan weer beter.
Namens klager is hieraan nog toegevoegd dat er dagelijks slechts 6 milliliter methadon werd verstrekt terwijl klagers dagelijkse hoeveelheid bij het CAD was bepaald op 16 milliliter in het kader van het methadonproject. Klagerondervond zeer veel lichamelijk ongemak van de hem (te lage) voorgeschreven hoeveelheid. De inrichtingsarts had contact moeten opnemen met het CAD.

De inrichtingsarts heeft in zijn schriftelijke reactie d.d. 28 mei 2004 naar aanleiding van het beroep het volgende standpunt ingenomen. Omdat medicatieverstrekking maatwerk individu is, zal de methadonverstrekking aan klager vanaf40 mg met 5 mg per week worden verhoogd tot 60 mg, waarna 14 dagen later de toestand van klager zal worden geëvalueerd.

3. De beoordeling
Uit de beschikbare gegevens omtrent de verplichte afbouw van methadon tijdens detentie waaronder de ‘Handreiking methadonverstrekking aan gedetineerden’ zoals kenbaar gemaakt bij circulaire van 17 augustus 2001, kenmerk5113734/01/DJI, kan worden afgeleid dat binnen de medische stand thans min of meer eensluidend negatief wordt gedacht over een afbouw op zeer korte termijn van methadon daar waar een vastgestelde afhankelijkheid bestaat entegelijkertijd geen zekerheid bestaat dat die onthouding (al dan niet gedwongen) gedurende enige tijd zal worden volgehouden. Voorts wordt in dit verband overwogen dat, zo het voor de inrichtingsarts al een vraag is of (verdere)verstrekking van methadon wenselijk moet worden geacht, de zorgvuldigheid gebiedt om zoveel als mogelijk is overleg te plegen met degene die verantwoordelijk is te achten voor het tot dan toe voorschrijven/verstrekken van methadon.Dit standpunt is nog eens bevestigd in de circulaire van 22 maart 2004, kenmerk 5233767/03/DJI.
Aannemelijk is geworden dat bij klager sprake was van een langdurige verslavingsproblematiek, in het kader waarvan hij op voorschrift van een aan het CAD verbonden arts een dagelijkse onderhoudsdosis methadon van 80 mg verstrektkreeg. Bij klagers plaatsing in de locatie Lelystad was bekend dat zijn detentie meer dan zes maanden zou omvatten. De inrichtingsarts heeft in zoverre kunnen beslissen dat in beginsel klagers methadongebruik zou worden afgebouwd.Ingevolge voornoemde circulaire wordt op grond van de medische intake een specifieke verslavingsanamnese opgesteld, alsmede vindt in een zo vroeg mogelijk stadium na binnenkomst in de inrichting onder meer screening oppsychologische of psychiatrische problematiek plaats. Op basis van de medische intake en de Handreiking Methadonverstrekking aan gedetineerden wordt in overleg met de gedetineerde een behandelplan opgesteld. Van dit alles is in hetgeval van klager niet gebleken. Evenmin dat de inrichtingsarts over de eventuele afbouw overleg heeft gezocht met de klager voordien behandelend arts. Eerst in zijn reactie van 28 mei 2004 geeft de inrichtingsarts aan dat'medicatieverstrekking maatwerk individu' is en wordt de te verstrekken dosis methadon verhoogd waarna klagers toestand zal worden geëvalueerd. Nimmer is gebleken dat er redenen aanwezig waren om van de Handreikingmethadonverstrekking aan gedetineerden af te wijken. De beroepscommissie is, het voorgaande in samenhang en onderling verband bezien, van oordeel dat het handelen van de inrichtingsarts moet worden aangemerkt als in strijd met de inartikel 28 Pm neergelegde norm. Het beroep zal derhalve gegrond worden verklaard en aan klager zal de na te noemen tegemoetkoming worden toegekend.

4. De uitspraak
De beroepscommissie verklaart het beroep gegrond.
Zij bepaalt de aan klager ten laste van de locatie Lelystad toekomende tegemoetkoming op € 125,-.

Aldus gedaan door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr. Chr.M. Aarts, voorzitter, drs. M.F. van Brederode-Zwart en R. Vogelenzang, leden, in tegenwoordigheid van mr. I. Lispet, secretaris, op 19 juli 2004

secretaris voorzitter

Naar boven