Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 04/0678/TA, 6 juli 2004, beroep
Uitspraakdatum:06-07-2004

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

nummer: 04/678/TA

betreft: [klager] datum: 6 juli 2004

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 67 van de Beginselenwet verpleging ter beschikking gestelden (Bvt) heeft kennis genomen van een op 5 april 2004 bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift van

het hoofd van het forensisch psychiatrisch instituut De Rooyse Wissel te Venray, verder te noemen de inrichting,

gericht tegen een uitspraak d.d. 19 maart 2004 van de alleensprekende beklagrechter bij genoemde inrichting, gegeven op een klacht van [...], verder te noemen klager,

alsmede van de overige stukken, waaronder de uitspraak waarvan beroep, welke in afschrift aan deze uitspraak is gehecht.

Ter zitting van de beroepscommissie van 16 juni 2004, gehouden in de penitentiaire inrichtingen Amsterdam, is gehoord klagers raadsman mr. R. Polderman. Hiervan is het aangehechte verslag opgemaakt.

Klager heeft middels zijn raadsman kenbaar gemaakt dat hij verhinderd is om ter zitting te verschijnen.

Het hoofd van de inrichting heeft schriftelijk laten weten verhinderd te zijn ter zitting te verschijnen.

Op grond van de stukken en haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt:

1. De inhoud van het beklag en de uitspraak van de beklagrechter
Het beklag betreft het afschrijven van geld van klagers rekening-courant in verband met gemaakte telefoonkosten.

De beklagrechter heeft het beklag gegrond verklaard op de gronden als in de aangehechte uitspraak weergegeven.

2. De standpunten
Namens het hoofd van de inrichting is in beroep het tegenover de beklagrechter ingenomen standpunt als volgt schriftelijk toegelicht.
Klagers expliciete toestemming voor het afschrijven van het bedrag van de belkosten is niet vereist. Ook voor het reserveren van gelden is geen expliciete toestemming vereist. Tevoren is meegedeeld dat de gemaakte kosten van hetbellen met het afdelingstoestel verrekend zouden worden. De duur van de gevoerde gesprekken is nauwgezet geregistreerd. Het afdelingstoestel is bedoeld voor gebruik door medewerkers en niet voor gebruik door patiënten. Degesprekslijst is mede om die reden ook geparafeerd. Met het zetten van een paraaf is de gespreksduur bevestigd waarmee impliciet toestemming is gegeven voor het doen afschrijven van de kosten. Het hoofd van de inrichting is nietgetreden buiten de bevoegdheid tot het beheer van het eigen geld van klager. Op zorgvuldige wijze en met voldoende waarborgen omgeven is uitvoering gegeven aan die bevoegdheid. Klager is meegedeeld dat de telefoonkosten in rekeningzouden worden gebracht, van de gevoerde gesprekken is zorgvuldig registratie gehouden. De kosten per gesprek waren klager bekend.

Namens klager is het tegenover de beklagrechter ingenomen standpunt in beroep als volgt toegelicht. De bedragen zijn afgeschreven zonder verdere accordering. De kans op fouten is dan niet geheel denkbeeldig. Dat de kosten bekendwaren, is niet juist. Telefoneren naar een gsm levert andere kosten op dan het telefoneren naar een gewoon nummer. Klager is het eens met de uitspraak van de beklagrechter. De procedure zou eenvoudig aangepast kunnen worden. Na deberekening van de kosten kan de patiënt tekenen voor akkoord. Dit is niet bezwaarlijk voor de inrichting. Nu kan je aan de specificatie niet zien of het juiste tarief gehanteerd is. Controle achteraf werkt niet. Ook al heb jeachteraf de mogelijkheid van inzage. Het is dan niet helder meer. Je kunt aan het bedrag niet zien, of je met het buitenland of met een gsm hebt gebeld.

3. De beoordeling
Aan patiënten, die in de Rooyse Wissel verblijven, wordt naast het gebruik van de patiëntentelefoon toegestaan om gebruik te maken van de afdelingstelefoon. Nadat getelefoneerd is, wordt door de patiënt op een lijstje afgetekendvoor de gebelde tijd. De gesprekskosten worden door de inrichting berekend en afgeschreven. De beroepscommissie is van oordeel dat het te ver voert om van de inrichting te verwachten dat zij vóórdat verrekening van de kostenplaatsvindt alle patiënten, die gebruik hebben gemaakt van de afdelingstelefoon, schriftelijk in kennis stelt van het berekende bedrag. Nu de gebelde minuten schriftelijk worden vastgelegd en klager op het moment dat hij gebruikmaakte van de afdelingstelefoon wist dat hem hiervoor kosten in rekening zouden worden gebracht en voorts achteraf de mogelijkheid bestaat tot controle, is de beroepscommissie van oordeel dat de beslissing van de beklagrechter nietin stand kan blijven. De beroepscommissie kan niet inzien dat bij navraag achteraf geen volledige duidelijkheid zou kunnen blijken omtrent de in rekening te brengen kosten. Derhalve zal zij het beroep gegrond verklaren, debeslissing van de beklagrechter vernietigen en het beklag alsnog ongegrond verklaren.

4. De uitspraak
De beroepscommissie verklaart het beroep gegrond, vernietigt de uitspraak van de beklagrechter en verklaart het beklag alsnog ongegrond.
04/678/TA

Aldus gedaan door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr. N. Jörg, voorzitter, drs. B. van Dekken en drs. J.R. van Veldhuizen, leden, in tegenwoordigheid van mr. H.S. van Gemert, secretaris, op 6 juli 2004

secretaris voorzitter

nummer: 04/678/TA

betreft: [...], verder klager te noemen.

Verslag van het behandelde ter zitting van de beroepscommissie als bedoeld in artikel 67 van de Beginselenwet verpleging ter beschikking gestelden van 16 juni 2004, gehouden in de penitentiaire inrichtingen Amsterdam.

Samenstelling van de beroepscommissie:
voorzitter: mr. N. Jörg
leden: drs. B. van Dekken en drs. J.R. van Veldhuizen.
De beroepscommissie is bijgestaan door de secretaris mr. H.S. van Gemert.

Gehoord is klagers raadsman mr. R. Polderman.

Het hoofd van genoemde inrichting heeft schriftelijk medegedeeld verhinderd te zijn om ter zitting te verschijnen.

Namens klager is - zakelijk weergegeven - het volgende aangevoerd.
Klager is in verband met ziekte verhinderd om ter zitting te verschijnen en heeft de raadsman verzocht om namens hem het woord te voeren.
De bedragen zijn afgeschreven zonder verdere accordering. De kans op fouten is dan niet geheel denkbeeldig. Dat de kosten bekend waren, is niet juist. Telefoneren naar een gsm levert andere kosten op dan het telefoneren naar eengewoon nummer. Klager is het eens met de uitspraak van de beklagrechter. De procedure zou eenvoudig aangepast kunnen worden. Na de berekening van de kosten kan de patiënt tekenen voor akkoord. Dit is niet bezwaarlijk voor deinrichting. Nu kan je aan de specificatie niet zien of het juiste tarief gehanteerd is. Controle achteraf werkt niet. Ook al heb je achteraf de mogelijkheid van inzage. Het is dan niet helder meer. Je kunt aan het bedrag niet zien,of je met het buitenland of met een gsm hebt gebeld.

secretaris voorzitter

Naar boven