Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 04/1189/GB, 13 juli 2004, beroep
Uitspraakdatum:13-07-2004

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

Nummer: 04/1189/GB

Betreft: [klager] datum: 13 juli 2004

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 73, eerste lid, van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw) heeft kennis genomen van een op 2 juni 2004 bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift van

[...], geboren op [1968], verder te noemen klager,

gericht tegen een op 27 mei 2004 genomen beslissing van de selectiefunctionaris,

alsmede van de overige stukken, waaronder de bestreden beslissing.

Op grond van haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt.

1. De inhoud van de bestreden beslissing
De selectiefunctionaris heeft klagers verzoek tot overplaatsing naar een huis van bewaring (h.v.b.) in de regio Maastricht of Rotterdam afgewezen.

2. De feiten
Klager is sedert 10 oktober 2003 gedetineerd. Hij verbleef als preventief gehechte in het h.v.b. De Marwei te Leeuwarden. Op 11 maart 2004 is hij overgeplaatst naar het h.v.b. Zwolle.

3. Ontvankelijkheid
3.1. Ingevolge artikel 18, eerste lid, Pbw heeft de betrokkene het recht bij de selectiefunctionaris een met redenen omkleed verzoekschrift in te dienen strekkende tot overplaatsing naar een bepaalde inrichting.
Het derde lid bepaald dat indien het verzoekschrift, bedoeld in het eerste lid, is afgewezen, zes maanden na deze afwijzing opnieuw een dergelijk verzoekschrift kan worden ingediend.

3.2. De beroepscommissie stelt vast dat een eerder verzoek om overplaatsing van klager op 17 februari 2004 is afgewezen. Het huidige verzoek om overplaatsing van klager dateert van 5 april 2004. Klager heeft het tweede verzoek omoverplaatsing binnen de in artikel 18, derde lid, Pbw genoemde termijn van zes maanden ingediend en had dan ook niet in zijn verzoek mogen worden ontvangen. De beroepscommissie zal de beslissing van de selectiefunctionaris,strekkende tot afwijzing van klagers verzoek om overplaatsing, vernietigen en klager alsnog niet-ontvankelijk in zijn verzoek verklaren.

4. De uitspraak
De beroepscommissie vernietigt de beslissing van de selectiefunctionaris en verklaart klager alsnog niet-ontvankelijk in zijn verzoek.

Aldus gegeven door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr. J.P. Balkema, voorzitter, mr. A.G. Bosch en dr. J.P.S. Fiselier, leden, in tegenwoordigheid van mr. S. Jousma, secretaris, op 13 juli 2004

secretaris voorzitter

Naar boven