Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 04/1155/GB, 12 juli 2004, beroep
Uitspraakdatum:12-07-2004

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

Nummer: 04/1155/GB

Betreft: [klager] datum: 12 juli 2004

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 73, eerste lid, van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw) heeft kennis genomen van een op 2 juni 2004 bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift, gedateerd 29 mei 2004, van

[...], geboren op [1984], verder te noemen klager,

gericht tegen een op 18 mei 2004 genomen beslissing van de selectiefunctionaris, welke op 24 mei 2004 aan klager is uitgereikt,

alsmede van de overige stukken, waaronder de bestreden beslissing.

Op grond van haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt.

1. De inhoud van de bestreden beslissing
De selectiefunctionaris heeft het bezwaarschrift van klager gericht tegen de beslissing hem over te plaatsen naar het huis van bewaring voor psychologisch onvolwassenen (jovo-h.v.b.) Nieuw Vosseveld te Vught ongegrond verklaard.

2. De feiten
Klager is sedert 9 maart 2004 gedetineerd. Hij verbleef als preventief gehechte in het jovo-h.v.b. Almere-Binnen. Op 11 mei 2004 is hij overgeplaatst naar het h.v.b. Lelystad en op 11 juni 2004 is hij overgeplaatst naar hetjovo-h.v.b. Nieuw Vosseveld.

3. De standpunten
3.1. Door en namens klager is het beroep tegen de bestreden beslissing van de selectiefunctionaris als volgt toegelicht.
Het is de eerste keer dat klager gedetineerd is. Zijn ervaring is dat hij niet met jongens van zijn eigen leeftijd kan omgaan. In een regulier h.v.b. gaat het er heel anders aan toe dan in een jovo-h.v.b. In een jovo-h.v.b. zittengedetineerden meer uitdagend, intimiderend en agressief hun straf uit. Klager is bang dat het uit de hand zal lopen. Klager had geen problemen in Lelystad en kon het goed vinden met de andere gedetineerden. Klager is een rustig typeen kan het beter vinden met ouderen. Klager prefereert overplaatsing naar Lelystad of naar een h.v.b. te Amsterdam.

3.2. De selectiefunctionaris heeft de bestreden beslissing als volgt toegelicht.
Klager is tijdelijk geplaatst in het h.v.b. Lelystad in afwachting van doorplaatsing naar het jovo-h.v.b. Nieuw Vosseveld, omdat daar op korte termijn plaats was. De capaciteitsbenutting speelde bij de beslissing een rol. Deuitplaatsing vanuit Almere had te maken met zijn opstelling in het jovo-h.v.b. aldaar. Klager voerde in bezwaar aan dat plaatsing in Vught voor zijn bezoek problemen op zou leveren en prefereert in Lelystad te blijven. Hij voerdeaan een rustige jongen te zijn. De rapportage van Almere geeft een ander beeld. Klagers bezwaar is afgewezen op basis van de opgemaakte indicatiestelling en het feit dat zijn opstelling in Almere nogal te wensen over liet. Klager isgewezen op de zeer lange wachtlijsten voor ander jovo-h.v.b.’s en de onmogelijkheid om hem daar binnen redelijke termijn te plaatsen. Plaatsing te Lelystad of Amsterdam is niet mogelijk, omdat hij op basis van de opgemaakteindicatiestelling in een jovo-h.v.b. dient te worden geplaatst.

4. De beoordeling
4.1. Volgens artikel 16 van de Regeling selectie, plaatsing en overplaatsing van
gedetineerden worden in inrichtingen of afdelingen voor de bijzondere opvang van psychologisch onvolwassenen onder meer gedetineerden geplaatst die ouder zijn dan 17 jaar en die zich door hun gedrag kenmerken als psychologischonvolwassen. Uit het handboek voor de bijzondere opvang van psychologisch onvolwassen mannen binnen het gevangeniswezen (Ministerie van Justitie, Dienst Justitiële Inrichtingen, augustus 2001) kan worden afgeleid dat psychologischeonvolwassenheid zich in algemene zin kenmerkt door een gebrek aan vaardigheden die noodzakelijk zijn voor een goede persoonlijke ontwikkeling. Daarbij komt dat gedetineerden in de leeftijd van 16 tot (indicatief) 24 jaar zich in hetalgemeen in een relatief kwetsbare periode van hun ontwikkeling bevinden. Om te bepalen of een gedetineerde is gebaat bij plaatsing in een inrichting voor psychologisch onvolwassenen vindt indicatiestelling plaats.

4.2. De beroepscommissie stelt vast dat klager, gelet op de tekst van artikel 16 van de Regeling selectie, plaatsing en overplaatsing van gedetineerden aanhef en onder b, qua leeftijd valt onder de categorie gedetineerden die in eenjovo-inrichting kunnen worden geplaatst. Voorts is uit klagers indicatiestelling gebleken dat hij tekortkomingen heeft voor wat betreft opleiding/cursus en first offender is en dit maakt dat hij eveneens voldoet aan het tweedecriterium van artikel 16 van de Regeling.

4.3. Tegen de achtergrond van het onder 4.2 overwogene komt de beroepscommissie tot het oordeel dat de beslissing van de selectiefunctionaris niet in strijd is met de wet en, bij afweging van alle in aanmerking komende belangen,evenmin als onredelijk of onbillijk kan worden aangemerkt. Uit de door het jovo-h.v.b. Almere-Binnen verstrekte informatie kan worden opgemaakt dat klagers eerdere problemen op een jovo-afdeling niet zozeer gerelateerd waren aan hetjovo-regime, maar te maken hadden met klagers gedrag dat hem, naar mag worden aangenomen, in een h.v.b. voor volwassenen voor dezelfde problemen zou hebben geplaatst. Hetgeen door klager is aangevoerd omtrent bezoekmogelijkheden isonvoldoende zwaarwegend om tot een ander oordeel te komen.

5. De uitspraak
De beroepscommissie verklaart het beroep ongegrond.

Aldus gegeven door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr. J.P. Balkema, voorzitter, mr. A.G. Bosch en dr. J.P.S. Fiselier, leden, in tegenwoordigheid van mr. H.S. van Gemert, secretaris, op 12 juli 2004

secretaris voorzitter

Naar boven