Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 04/1069/GB, 6 juli 2004, beroep
Uitspraakdatum:06-07-2004

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

Nummer: 04/1069/GB

Betreft: [klager] datum: 6 juli 2004

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 73, eerste lid, van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw) heeft kennis genomen van een op 24 mei 2004 bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift gedateerd 14 mei 2004 van

[...], geboren op [1974], verder te noemen klager,

gericht tegen een op 7 mei 2004 genomen beslissing van de selectiefunctionaris, welke op 14 mei 2004 aan klager is uitgereikt,

alsmede van de overige stukken, waaronder de bestreden beslissing.

Op grond van haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt.

1. De inhoud van de bestreden beslissing
De selectiefunctionaris heeft het bezwaarschrift van klager gericht tegen de beslissing hem te plaatsen in de gevangenis Nieuw Vosseveld te Vught ongegrond verklaard.

2. De feiten
2.1. Klager is sedert 16 december 2002 gedetineerd. Hij verbleef in het huis van bewaring De Schie te Rotterdam. Op 4 mei 2004 is hij geplaatst in de gevangenis Nieuw Vosseveld, waar een regime van algehele gemeenschap geldt.

2.2. Klager ondergaat een gevangenisstraf van vier jaar met aftrek. De tenuitvoerlegging van deze straf is aangevangen op 16 maart 2004. De wettelijk vroegst mogelijke v.i.-datum valt op of omstreeks 11 augustus 2005.

3. De standpunten
3.1. Door klager is het beroep tegen de bestreden beslissing van de selectiefunctionaris als volgt toegelicht.
Klager wenst niet in de gevangenis Nieuw Vosseveld geplaatst te worden, omdat hij dan geen bezoek kan ontvangen van zijn gezin. Hij heeft al zestien tot zeventien maanden zijn gezin niet kunnen zien, omdat zijn vrouw in De Schiegewerkt heeft. Overplaatsing naar Vught gaat tot hetzelfde probleem leiden. Klager prefereert overplaatsing naar Dordrecht of naar Krimpen aan den IJssel. Hij heeft nog zeventien maanden te gaan en wil die periode niet uitzittenzonder zijn gezin te zien.

3.2. De selectiefunctionaris heeft de bestreden beslissing als volgt toegelicht.
Klagers stelling dat zijn gezin niet op bezoek mocht komen in De Schie noch tot reizen in staat naar Vught is, wordt niet onderbouwd door feiten c.q. bewijzen. De huidige capaciteitsproblematiek vereist een optimale benutting van delandelijke capaciteit. Bezoekperikelen zijn inherent aan een verblijf in detentie.

Door een medewerker van het b.s.d. van de gevangenis Nieuw Vosseveld is op 25 juni 2004 telefonisch verklaard dat het door klager in zijn beroepschrift vermelde geen bezwaar vormt om bezoek te ontvangen en dat klager wekelijksbezoek ontvangt.

4. De beoordeling
4.1. De gevangenis Nieuw Vosseveld is een gevangenis voor mannen met een regime van algehele gemeenschap en een normaal beveiligingsniveau.

4.2. De op de onder 3.2 genoemde gronden gebaseerde beslissing van de selectiefunctionaris is, nu klager voldoet aan de voor de onder 4.1 genoemde inrichting geldende criteria, niet in strijd met de wet en kan, bij afweging van allein aanmerking komende belangen, evenmin als onredelijk of onbillijk worden aangemerkt. Hetgeen klager heeft aangevoerd over de bezoekmogelijkheden is onvoldoende zwaarwegend om tot een ander oordeel te kunnen komen, te meer nu isgebleken dat het door klager aangevoerde geen reden vormt om bezoek van zijn gezin niet toe te staan en klager bovendien klaarblijkelijk regelmatig bezoek ontvangt.

5. De uitspraak
De beroepscommissie verklaart het beroep ongegrond. Aldus gegeven door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr. J.R. Meijeringh, voorzitter, mr. A.G. Bosch en dr. G.J. Fleers, leden, in tegenwoordigheid van mr. H.S. vanGemert, secretaris, op 6 juli 2004

secretaris voorzitter

Naar boven