Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 04/0874/GB, 25 juni 2004, beroep
Uitspraakdatum:25-06-2004

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

Nummer: 04/874/GB

Betreft: [klager] datum: 25 juni 2004

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 73, eerste lid, van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw) heeft kennis genomen van een op 29 april 2004 bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift met bijgevoegd schrijven vanhet b.s.d. van het h.v.b. Grave, inhoudende dat het b.s.d. abusievelijk klagers beroepschrift op 8 april 2004 naar het bureau selectiefunctionarissen heeft verstuurd, van

[...], geboren op [1976], verder te noemen klager,

gericht tegen een op 19 maart 2004 genomen beslissing van de selectiefunctionaris, welke op 8 april 2004 aan klager is uitgereikt,

alsmede van de overige stukken, waaronder de beslissing waarvan beroep.

Op grond van haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt.

1. De inhoud van de bestreden beslissing
De selectiefunctionaris heeft klagers verzoek tot overplaatsing naar de huis van bewaring (h.v.b.)-unit van de locatie Dordtse Poorten te Dordrecht afgewezen.

2. De feiten
Klager is sedert 15 januari 2004 gedetineerd. Hij verblijft als preventief gehechte in het h.v.b. Grave.

3. De standpunten
3.1. Door klager is het beroep tegen de afwijzing van het verzoek tot overplaatsing naar de h.v.b.-unit van de locatie Dordtse Poorten als volgt toegelicht.
Klager verwacht dat hem tbs zal worden opgelegd en dat zijn verblijf in een h.v.b. nog heel lang kan duren. Dit betekent dat klager al die tijd geen bezoek zal ontvangen en dat valt hem hoe langer hoe zwaarder. Klagers vriendinheeft een zwaar gehandicapte dochter, die een mytylschool bezoekt, en kan, omdat ze thuis moet zijn wanneer haar dochter van en naar school gaat, ook niet reizen. Klager kan geen medische verklaring overleggen, omdat zijn vriendinmet een ander getrouwd is en die man is gevaarlijk.

3.2. De selectiefunctionaris heeft de afwijzing van genoemd verzoek als volgt toegelicht.
Klagers verzoek tot overplaatsing is afgewezen, omdat hij preventief is ingesloten voor het arrondissementsparket Breda. Grave valt in het ressort Den Bosch en voldoet daarmee aan de plaatsingscriteria. In Dordrecht verblijvenvoornamelijk preventief ingeslotenen voor de arrondissementsparketten Dordrecht, Rotterdam en Middelburg. Er is daar onvoldoende celcapaciteit om klagers verzoek te honoreren. Klager heeft aangegeven dat zijn buitensituatieproblematisch is. Hij heeft een relatie met een vriendin die met een ander getrouwd is. Een bezoeksituatie zou mogelijk conflicten kunnen veroorzaken in de thuissituatie.

4. De beoordeling
4.1. Klager behoort, gelet op zijn status als preventief gehechte, tot de categorie gedetineerden voor opneming van wie de huizen van bewaring zijn bestemd.

4.2. Klager is preventief gehecht in het h.v.b. Grave ten behoeve van het arrondissementsparket Breda vanuit het oogpunt dat de transportlijnen naar rechtbank c.q. gerechtshof zo kort mogelijk gehouden dienen te worden. Er is in deh.v.b.-unit van de locatie Dordtse Poorten, waar voornamelijk preventief ingeslotenen voor de arrondissementsparketten Dordrecht, Rotterdam en Middelburg worden geplaatst, onvoldoende celcapaciteit om klager te plaatsen. Klagerheeft verzocht om overplaatsing, omdat zijn vriendin niet in staat zou zijn om hem in Grave te bezoeken. Hij heeft echter geen medische verklaring overgelegd waaruit dit zou volgen. De reden die klager heeft aangevoerd voor het niet(kunnen) verstrekken van een dergelijke verklaring – klagers vriendin is getrouwd met een andere man en deze man is ge-vaarlijk – acht de beroepscommissie niet redengevend of relevant. De beroepscommissie is van oordeel dat de op deonder 3.2 genoemde gronden gebaseerde beslissing van de selectiefunctionaris niet in strijd is met de wet en, bij afweging van alle in aanmerking komende belangen, evenmin als onredelijk of onbillijk kan worden aangemerkt.

5. De uitspraak
De beroepscommissie verklaart het beroep ongegrond.

Aldus gegeven door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr. J.P. Balkema, voorzitter, mr. A.G. Bosch en dr. J.P.S. Fiselier, leden, in tegenwoordigheid van mr. H.S. van Gemert, secretaris, op 25 juni 2004

secretaris voorzitter

Naar boven