Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 04/1152/GB, 25 juni 2004, beroep
Uitspraakdatum:25-06-2004

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

Nummer: 04/1152/GB

Betreft: [klager] datum: 25 juni 2004

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 73, eerste lid, van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw) heeft kennis genomen van een op 2 juni 2004 bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift van

[...], geboren op [1980], verder te noemen klager,

gericht tegen een op 13 mei 2004 genomen beslissing van de selectiefunctionaris, welke op 26 mei 2004 aan klager is uitgereikt,

alsmede van de overige stukken, waaronder de beslissing waarvan beroep.

Op grond van haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt.

1. De inhoud van de bestreden beslissing
De selectiefunctionaris heeft klagers verzoek tot overplaatsing naar de huis van bewaring (h.v.b.)-unit van de locatie De IJssel te Krimpen aan den IJssel afgewezen.

2. De feiten
Klager is sedert 25 maart 2004 gedetineerd. Hij verblijft als preventief gehechte in de h.v.b.-unit van de locatie Dordtse Poorten te Dordrecht.

3. De standpunten
3.1. Door klager is het beroep tegen de afwijzing van het verzoek tot overplaatsing naar de h.v.b.-unit van de locatie De IJssel als volgt toegelicht.
Klager heeft verzocht om overplaatsing in verband met de gezondheid van zijn ouders. Klagers moeder heeft astma en een kunstheup. Klagers vader heeft hartproblemen. Ze kunnen klager alleen bezoeken als familie tijd heeft om ze terijden en dat is meestal niet het geval. Klager ontvangt enkel bezoek van zijn ouders.

3.2. De selectiefunctionaris heeft de afwijzing van genoemd verzoek als volgt toegelicht.
Het verzoek is afgewezen, omdat de reisafstand acceptabel wordt geacht. Klager geeft in beroep aan dat zijn ouders in verband met hun gezondheid slecht in staat zijn om hem in Dordrecht te bezoeken. Dit is niet nader onderbouwd dooreen medische verklaring. Het is niet mogelijk elke gedetineerde in zijn woonplaats te detineren. Een plaatsing in Dordrecht wordt alleszins acceptabel geacht.

4. De beoordeling
4.1. Klager behoort, gelet op zijn status als preventief gehechte, tot de categorie gedetineerden voor opneming van wie de huizen van bewaring zijn bestemd.

4.2. De op de onder 3.2 genoemde gronden gebaseerde beslissing van de selectiefunctionaris is niet in strijd met de wet en kan, bij afweging van alle in aanmerking komende belangen, evenmin als onredelijk of onbillijk wordenaangemerkt.
Hetgeen klager heeft aangevoerd, zonder dat van enige onderbouwing sprake is, over de bezoekmogelijkheden is, mede gelet op de afstand Krimpen aan den IJssel-Dordrecht, geen reden om tot een ander oordeel te komen.

5. De uitspraak
De beroepscommissie verklaart het beroep ongegrond.

Aldus gegeven door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr. J.P. Balkema, voorzitter, mr. A.G. Bosch en dr. J.P.S. Fiselier, leden, in tegenwoordigheid van mr. H.S. van Gemert, secretaris, op 25 juni 2004

secretaris voorzitter

Naar boven