Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 04/0848/GB, 16 juni 2004, beroep
Uitspraakdatum:16-06-2004

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

Nummer: 04/848/GB

Betreft: [klager] datum: 16 juni 2004

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 73, eerste lid, van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw) heeft kennis genomen van een op 27 april 2004 bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift van

[...], geboren op [1974], verder te noemen klager,

gericht tegen een op 14 april 2004 genomen beslissing van de selectiefunctionaris,

alsmede van de overige stukken, waaronder de bestreden beslissing.

Op grond van haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt.

1. De inhoud van de bestreden beslissing
De selectiefunctionaris heeft klagers verzoek om overplaatsing naar een huis van bewaring (h.v.b.) te Amsterdam toegewezen.

2. De feiten
Klager is sedert 25 mei 2002 gedetineerd. Hij verblijft sedert 27 januari 2004 als preventief gehechte in het h.v.b. Zoetermeer.

3. Ontvankelijkheid
3.1. Op grond van artikel 72, eerste lid, Pbw heeft de betrokkene, voorzover hier van belang, het recht tegen de beslissing van de selectiefunctionaris op het verzoekschrift voorzover dit betreft een afwijzing als bedoeld inartikel 18 een met redenen omkleed beroepschrift in te dienen bij de beroepscommissie.

3.2. Klager heeft verzocht om overplaatsing naar een h.v.b. te Amsterdam. De selectiefunctionaris heeft dit verzoek gehonoreerd en op 14 april 2004 beslist dat klager zal worden overgeplaatst naar het h.v.b. Het Schouw teAmsterdam. Nu gelet op artikel 72, eerste lid, Pbw alleen beroep openstaat tegen de afwijzing van een verzoek om overplaatsing, kan klager niet in zijn beroep worden ontvangen.

4. De uitspraak
De beroepscommissie verklaart klager niet-ontvankelijk in zijn beroep.

Aldus gegeven door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr. J.P. Balkema, voorzitter, mr. A.G. Bosch en dr. J.P.S. Fiselier, leden, in tegenwoordigheid van mr. S. Jousma, secretaris, op 16 juni 2004

secretaris voorzitter

Naar boven