Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 04/0836/GA, 10 juni 2004, beroep
Uitspraakdatum:10-06-2004

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

nummer: 04/836/GA

betreft: [klager] datum: 10 juni 2004

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 69, tweede lid, van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw) heeft kennis genomen van een op 23 april 2004 bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift van

[...], verder te noemen klager,

gericht tegen een uitspraak d.d. 30 maart 2004 van de beklagcommissie bij de locatie Overmaze te Maastricht,

alsmede van de overige stukken, waaronder de uitspraak waarvan beroep, welke in afschrift aan deze uitspraak is gehecht.

De beroepscommissie heeft de directeur van voormelde p.i. in de gelegenheid gesteld schriftelijk te reageren op het beroep en klager alsmede zijn raadsman, mr. J.W. Heemskerk, advocaat te Maastricht, om het beroep schriftelijk toete lichten.

Op grond van haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt:

1. De inhoud van het beklag en de uitspraak van de beklagcommissie
Het beklag betreft de verplichting om wekelijks huur te betalen voor het gebruik van Canal+/Filmnet, ook als klager van die mogelijkheid geen gebruik wenst te maken.

De beklagcommissie heeft klager niet-ontvankelijk verklaard in zijn beklag op de gronden als in de aangehechte uitspraak weergegeven.

2. De standpunten van klager en de directeur
Door en namens klager is het tegenover de beklagcommissie ingenomen standpunt in beroep als volgt toegelicht.
De beklagcommissie heeft bij haar oordeel een overeenkomst betrokken die klager bij de badmeester van de inrichting zou hebben ondertekend. Klager noch zijn raadsman hebben kennis kunnen nemen van dat contract en ook hebben zij nietop het bestaan van een dergelijke overeenkomst kunnen reageren. Klager kan zich niet herinneren een dergelijke overeenkomst te hebben ondertekend. Klager heeft enkel een aanvraagformulier voor een televisie gezien. In dat formulierstaat niets vermeld over de verplichte huurbijdrage voor Canal+/Filmnet. Klager heeft zijn klacht pas op 6 februari 2004 ingediend omdat hij toen, door zijn verslechterde financiële situatie, de wekelijkse bijdrage ad € 1,75 nietlanger kon voldoen. Dit is mede een gevolg van de korting op zijn arbeidsloon. Klager wil graag bezuinigen en niet betalen voor Canal+/Filmnet, naar welke zenders hij niet kijkt. Klager is van mening dat hij door de inrichting vooreen onmogelijke keuze wordt gesteld. Indien hij niet voor Canal+/Filmnet betaalt, kan hij geen enkele televisiezender meer bekijken, terwijl klager wel graag bepaalde televisieprogramma’s, bijvoorbeeld het landelijke nieuws, wilkunnen bekijken. Het standpunt van de inrichting, dat de televisiekanalen niet per verblijfsruimte te scheiden zijn, rechtvaardigt de door klager te maken keuze niet. Ook acht klager de verplichting om een bepaalde dienst af tenemen terwijl hij daar geen gebruik van wil maken, onredelijk en onbillijk.

De directeur heeft zijn standpunt, zoals ingenomen tegenover de beklagcommissie, in beroep niet toegelicht.

3. De beoordeling
Klager heeft op 6 februari 2004 geklaagd over – zo verstaat de beroepscommissie – de verplichting om nog langer een bijdrage te betalen voor de doorgave van Canal+/Filmnet. De beroepscommissie acht aannemelijk dat klager korttevoren tegenover het personeel heeft aangegeven niet langer dat deel van die bijdrage te willen betalen en dat hem daarop is medegedeeld, dat hij de volledige bijdrage diende te betalen dan wel in het geheel geen televisieontvangstmeer zou hebben. Die mededeling vat de beroepscommissie op als een (afwijzende) beslissing namens de directeur. Gelet daarop kan niet worden gezegd dat klager niet tijdig beklag zou hebben ingediend. Dit maakt dat de uitspraak vande beklagcommissie niet in stand kan blijven en dat klager ontvankelijk is in zijn beklag.

De hiervoor genoemde afwijzende beslissing van de directeur is gebaseerd op een voor alle in de inrichting verblijvende gedetineerden geldende algemene regel, welke is opgenomen in bijlage 3 (Overzicht van geldende geldbedragent.a.v. diensten voor gedetineerden) van de huisregels van de locatie Overmaze. Daarin staat vermeld dat alle gedetineerden met een televisie op cel wekelijks € 1,75 dienen te betalen voor het abonnement Filmnet (inclusief CAI).Volgens de directeur is het technisch niet mogelijk de verschillende t.v.-signalen te scheiden. Er veronderstellenderwijs van uitgaand dat klager vanwege zijn verslechterde financiële positie tijdig een verzoek om eenuitzonderingspositie te mogen innemen heeft ingediend, moet geoordeeld worden, dat de afwijzing hiervan tegen de achtergrond van het hiervoor overwogene niet onredelijk of onbillijk genoemd kan worden. Hetgeen hiervoor is overwogenmaakt dat het beklag ongegrond moet worden verklaard.

4. De uitspraak
De beroepscommissie vernietigt de uitspraak van de beklagcommissie en verklaart het beklag ongegrond.

Aldus gedaan door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr. J.J. van Oostveen, voorzitter, mr. J.P. Balkema en dr. J.P.S. Fiselier, leden, in tegenwoordigheid van mr. H.M.J.D. Maes, secretaris, op 10 juni 2003

secretaris voorzitter

Naar boven