Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 04/0512/GA, 8 juni 2004, beroep
Uitspraakdatum:08-06-2004

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

nummer: 04/512/GA
betreft: [klager] datum: 8 juni 2004

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 69, tweede lid, van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw) heeft kennis genomen van een op 15 maart 2004 bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift van

[...], verder te noemen klager,

gericht tegen een uitspraak van de beklagcommissie bij de locatie Haarlem,

alsmede van de overige stukken, waaronder de uitspraak waarvan beroep, welke in afschrift aan deze uitspraak is gehecht.

De beroepscommissie heeft de directeur van voormelde p.i. in de gelegenheid gesteld schriftelijk te reageren op het beroep en klager om het beroep schriftelijk toe te lichten. De beroepscommissie heeft bij brief van 29 april 2004aan de directeur van de locatie Haarlem om nadere inlichtingen verzocht. De directeur heeft bij brief van 7 mei 2004 die nadere inlichtingen verstrekt, welke inlichtingen ter kennisneming zijn gezonden aan klager.

Op grond van haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt:

1. De inhoud van het beklag en de uitspraak van de beklagcommissie
Het beklag betreft het niet mogen ontvangen van het tijdschrift “Aktueel”.

De beklagcommissie heeft het beklag ongegrond verklaard op de gronden als in de aangehechte uitspraak weergegeven.

2. De standpunten van klager en de directeur
Klager heeft het tegenover de beklagcommissie ingenomen standpunt in beroep als volgt toegelicht. Klager heeft zich vorig jaar geabonneerd op het tijdschrift “Aktueel”. Klager had eerder via de bibliotheek van de locatie Haarlemkennis genomen van dat tijdschrift. Klager ging ervan uit dat hij dat tijdschrift via de post mocht ontvangen omdat hij het een aantal malen daadwerkelijk heeft ontvangen. Na enige tijd is aan klager medegedeeld dat hij hettijdschrift niet langer mocht ontvangen omdat het een softpornoblad zou betreffen. Dergelijke tijdschriften mogen niet op cel worden gehouden op de individuele begeleidingsafdeling (i.b.a.) van de locatie. Klager is van mening dathet tijdschrift vergelijkbaar is met andere, wel op de i.b.a. toegestane tijdschriften. Klager heeft aan het afdelingspersoneel gevraagd waarom hij de “Aktueel” niet mocht ontvangen en dit gaf tegenover klager te kennen dat hij datook niet begreep. Volgens de directeur zou aan klager bij de intake op de i.b.a. medegedeeld zijn dat de “Aktueel” en soortgelijke bladen niet werden toegestaan op de i.b.a. Dit is nooit aan klager medegedeeld. Klager begrijpt ditbeleid niet omdat het wel wordt toegestaan om de “Aktueel” via de inrichtingsbibliotheek te lenen. Ook kunnen de op de i.b.a. verblijvende gedetineerden via Canal+ vrijelijk pornofilms bekijken.
De directeur heeft zijn standpunt, zoals ingenomen tegenover de beklagcommissie, in beroep als volgt nader toegelicht. Ten tijde van het indienen van het beklag konden de gedetineerden in de inrichtingsbibliotheek het weekblad Aktueel” lenen. Klager verbleef ten tijde van het indienen van de klacht in de i.b.a. Haarlem. In verband met de ziektebeelden van de aldaar verblijvende gedetineerden en op advies van de inrichtingspsycholoog eninrichtingspsychiater wordt getracht om (soft)pornobladen als het onderhavige zoveel mogelijk te weren.

3. De beoordeling
Artikel 4.5.4 van de huisregels van de locatie Haarlem luidt (voor zover hier van belang) als volgt:
”Het is u uitsluitend toegestaan om kranten, tijdschriften en studieboeken te ontvangen die rechtstreeks afkomstig zijn van de uitgever. (...) U kunt kranten en tijdschriften op twee manieren in uw bezit krijgen:
a. (...)
b. Via het zelfstandig regelen (telefonisch of schriftelijk) van een abonnement bij de desbetreffende uitgever. (...)
Daarnaast bestaat de mogelijkheid om in de inrichtingsbibliotheek diverse boeken, kranten en tijdschriften te lezen dan wel voor een bepaalde periode te lenen (zie hoofdstuk 3.5)”

In artikel 4.5.1.2 van voornoemde huisregels is (onder meer) het volgende bepaald:
”Het is aan u toegestaan onder uw berusting te houden:
(...)
onder het hoofd “Persoonlijke zaken”:
(...)
.. maximaal 15 boeken en maximaal 15 tijdschriften;
(...)
en onder het hoofd “Uitzondering”:
-1. De directeur kan op grond van het belang van de handhaving van de orde of de veiligheid in de inrichting, dan wel de beperking van zijn aansprakelijkheid voor voorwerpen, bepalen dat u een of meer van voornoemde voorwerpen niet(langer) onder uw berusting mag houden. (...)”

Vast staat dat klager in overeenstemming met het bepaalde in het hiervoor genoemde artikel 4.5.4 van meergenoemde huisregels via de uitgever een abonnement heeft afgesloten op het weekblad “Aktueel” en dat hem dat blad een aantalmalen is toegezonden en uitgereikt. Voorts is door de directeur aangegeven dat ten tijde van de indiening van het beklag voor in de locatie verblijvende gedetineerden de mogelijkheid bestond om dat blad via de inrichtingsbibliotheekte lenen. Ook is door de directeur aangegeven dat het voor alle in de inrichting verblijvende gedetineerden mogelijk is om via Canal+ te kijken naar (soft)pornofilms. Op 8 december 2003 heeft de directeur besloten dat klager de hemtoegezonden weekbladen (“Aktueel”) niet langer onder zijn berusting mag houden omdat het (soft)pornobladen betreffen. De directeur heeft daarbij aangevoerd dat het niet wenselijk wordt geacht dat in de i.b.a. verblijvendegedetineerden, in verband met hun ziektebeeld en gelet op de daartoe strekkende adviezen van de inrichtingspsychiater en -psycholoog, over dergelijke weekbladen kunnen beschikken. De beroepscommissie verstaat dat de directeur zichberoept op de hiervoor genoemde uitzonderingsmogelijkheid van artikel 4.5.1.2 en dan met name op het belang van de orde in de inrichting.

Hoewel die beslissing van de directeur op zich niet strijdig moet worden geacht met een wettelijk voorschrift, kan niet worden gezegd dat die beslissing in dit geval redelijk moet worden geacht. De gedetineerde kan immers hetbetreffende weekblad lezen of lenen in de inrichtingsbibliotheek terwijl hij ook via Canal+ in de gelegenheid is om in zijn verblijfsruimte naar (soft)pornofilms te kijken.

De beroepscommissie overweegt daarbij nog dat, indien de directeur voor de i.b.a. wenst af te wijken van hetgeen in de huisregels van de locatie is vermeld, hij dit kan doen door die afwijking schriftelijk vast te leggen,bijvoorbeeld door opname van een bijlage bij de (algemene) huisregels.

Hetgeen hiervoor is overwogen maakt dat de uitspraak van de beklagcommissie niet in stand kan blijven en dat het beklag alsnog gegrond moet worden verklaard.
De beroepscommissie acht geen termen aanwezig voor de toekenning van een tegemoetkoming.

4. De uitspraak
De beroepscommissie verklaart het beroep gegrond, vernietigt de uitspraak van de beklagcommissie en verklaart het beklag alsnog gegrond.
Zij bepaalt dat aan klager geen tegemoetkoming toekomt.Aldus gedaan door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr. P.C. Vegter, voorzitter, mr. J.P. Balkema en dr. J.P.S. Fiselier, leden, in tegenwoordigheid vanmr. H.M.J.D. Maes, secretaris, op 8 juni 2004

secretaris voorzitter

Naar boven