Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 04/0491/GA, 7 juni 2004, beroep
Uitspraakdatum:07-06-2004

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

nummer: 04/491/GA

betreft: [klager] datum: 7 juni 2004

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 69, tweede lid, van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw) heeft kennis genomen van een op 11 maart 2004 bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift van

[...], verder te noemen klager,

gericht tegen een uitspraak d.d. 5 maart 2004 van de beklagcommissie bij de penitentiaire inrichtingen (p.i.) Achterhoek, locatie Ooyerhoek te Zutphen,

alsmede van de overige stukken, waaronder de uitspraak waarvan beroep, welke in afschrift aan deze uitspraak is gehecht.

Ter zitting van de beroepscommissie van 17 mei 2004, gehouden in de locatie Ooyerhoek, is [...], unit-directeur bij voornoemde locatie, gehoord.
Hoewel voor klagers vervoer naar de zitting was zorggedragen, heeft hij daarvan geen gebruik gemaakt.

Op grond van haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt:

1. De inhoud van het beklag en de uitspraak van de beklagcommissie
Het beklag betreft het feit dat onvoldoende eten, drinken en fruit wordt verstrekt.

De beklagcommissie heeft het beklag ongegrond verklaard op de gronden als in de aangehechte uitspraak weergegeven.

2. De standpunten van klager en de directeur
Klager heeft in zijn beroepschrift en zijn nadere reactie zijn tegenover de beklagcommissie ingenomen standpunt -zakelijk weergegeven- als volgt toegelicht.
De levering van voedsel aan de gedetineerden voldoet niet aan de gestelde criteria. Klager heeft een lijst Verstrekkingen Voorwaarden Gevangenis Zutphen overlegd. In deze lijst wordt exact omschreven wat en in welke hoeveelheid eengedetineerde per dag dient te ontvangen. Omdat aan deze voorwaarden de laatste twee jaar niet is voldaan was de gedeco hier reeds zeer lange tijd mee bezig. Dit heeft ondanks de wil en inzet van de gedeco tot op vandaag nergens toegeleid.
Zo hoort de gedetineerde volgens de lijst een hoeveelheid melkproducten van 650 ml per dag hoort te krijgen, waarvan 500 ml de vorm van melk, karnemelk of yoghurt. Deze hoeveelheid is nog nimmer verstrekt. Tevens maakt de lijstmelding van een hoeveelheid fruit van 200 gram per dag welke ook nog nimmer is behaald. Omdat veel zaken niet klopten is de gedeco ook voedselpakketten gaan wegen, een maand lang en kwam tot de ontdekking dat veel niet klopte. Dezelijst is ook overhandigd aan de directie en afdelingshoofden met het verzoek tot herstel. Ook dit heeft tot niets geleid. Momenteel is geld schijnbaar belangrijker dan het welzijn van de mens

De unit-directeur heeft in beroep zijn tegenover de beklagcommissie ingenomen standpunt als volgt toegelicht.
Voorheen kregen de gedetineerden in de Ooyerhoek meer dan was voorgeschreven. Op enig moment is dit beleid -mede uit kostenoverwegingen- bijgesteld. Een periode zijn er veel klachten geweest. Er is altijd voldaan aan het programmavan eisen voeding bewoners.
Steekproefsgewijs wordt gecontroleerd of de maaltijden aan de kwalitatieve en de kwantitatieve norm voldoen. Niet uitgesloten kan worden dat het gewicht incidenteel meer of minder is. Sinds kort wordt gewerkt met een nieuwecateraar. De maaltijen zien er goed uit en tot nog toe lijkt de verstrekking goed te lopen.

3. De beoordeling
Ingevolge artikel 44, eerste lid, Pbw draagt de directeur ervoor zorg dat aan de gedetineerde voeding wordt verstrekt. Deze zorgplicht mag aldus worden verstaan dat de aangeboden hoeveelheid voeding voldoende is.
Vast staat dat de locatie Ooyerhoek als uitgangspunt voor de bepaling van de hoeveelheid te verstrekken voeding onder meer neemt de Verstrekking Voorwaarden Gevangenis Zutphen en het Programma van Eisen Voeding bewoners.
Uit de stukken en het verhandelde ter zitting is de beroepscommissie gebleken dat klager zijn klacht heeft ondersteund met een gedetailleerd overzicht van metingen van verstrekte maaltijden over een substantiële periode. Hieruitvalt af te leiden dat met enige regelmaat niet is voldaan aan de hoeveelheden te verstrekken voeding, zoals weergegeven in Verstrekking Voorwaarden Gevangenis Zutphen en het Programma van Eisen Voeding bewoners. Deze concretebevindingen zijn door de directeur onvoldoende gemotiveerd bestreden, zodat de beroepscommissie ze voor juist aanneemt. Inmiddels blijkt de directie om haar moverende redenen een contract te hebben afgesloten met een andere cateraaren blijken er geen problemen meer te zijn.
Vorenstaande in onderling verband en samenhang bezien komt de beroepscommissie tot het oordeel dat de directeur enige tijd niet volledig heeft voldaan aan zijn bovengenoemde zorgplicht. Het beroep zal daarom gegrond wordenverklaard, de beslissing van de beklagcommissie worden vernietigd en het beklag alsnog gegrond verklaard.
Klager zal de na te noemen tegemoetkoming worden toegekend.

4. De uitspraak
De beroepscommissie verklaart het beroep gegrond, vernietigt de uitspraak van de beklagcommissie en verklaart het beklag alsnog gegrond.
Zij bepaalt dat aan klager een tegemoetkoming toekomt van € 25,=.

Aldus gedaan door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr. J.R. Meijeringh, voorzitter, A.J. Dost en mr. J.W.P. Verheugt, leden, in tegenwoordigheid van mr. I. Lispet, secretaris, op 7 juni 2004

secretaris voorzitter

Naar boven