Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 04/0497/GA, 7 juni 2004, beroep
Uitspraakdatum:07-06-2004

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

nummer: 04/497/GA

betreft: [klager] datum: 7 juni 2004

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 69, tweede lid, van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw) heeft kennis genomen van een op 11 maart 2004 bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift van

de directeur van de penitentiaire inrichtingen (p.i.) Noord Holland Noord, huis van bewaring Zwaag,

gericht tegen een uitspraak d.d. 1 maart 2004 van de alleensprekende beklagrechter bij voormelde p.i., gegeven op een klacht van [...], verder te noemen klager,

alsmede van de overige stukken, waaronder de uitspraak waarvan beroep, welke in afschrift aan deze uitspraak is gehecht.

Ter zitting van de beroepscommissie van 10 mei 2004, gehouden in de locatie Zoetermeer, is gehoord de unit-directeur van het huis van bewaring Zwaag [...].

Hoewel klager, die zich inmiddels in vrijheid bevindt, op behoorlijke wijze was opgeroepen, is hij niet ter zitting verschenen.

Op grond van haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt:

1. De inhoud van het beklag en de uitspraak van de beklagrechter
Het beklag, voorzover in beroep van belang, betreft de oplegging van bewaardersarrest in verband met een handgemeen met een medegedetineerde.

De beklagrechter heeft het beklag formeel gegrond verklaard op de gronden als in de aangehechte uitspraak weergegeven.

2. De standpunten van de directeur en klager
De unit-directeur heeft in beroep zijn tegenover de beklagrechter ingenomen standpunt als volgt toegelicht. Op vrijdagavond 12 december 2003 is klager betrokken geraakt bij een handgemeen met een andere gedetineerde. Om escalatie tevoorkomen zijn beide gedetineerden omstreeks 18.00 uur ingesloten op eigen cel. Op zaterdag 13 december 2003 om 09.00 uur was het bewaardersarrest, na vijftien uur te hebben geduurd, verstreken. Volgens de beklagrechter had klagerbinnen die vijftien uur gehoord dienen te worden. Het dagprogramma op die dag vangt echter pas om 12.00 uur aan, zodat alle gedetineerden die dag tot 12.00 uur op hun cel verbleven. Klager is om 12.00 uur gehoord, derhalve bij deeerste gelegenheid.

Klager heeft aan zijn standpunt, zoals ingenomen tegenover de beklagrechter, in beroep schriftelijk toegevoegd dat hij glas in zijn hand heeft gekregen en daardoor zes weken lang niet heeft kunnen werken.

3. De beoordeling
Aan klager is op vrijdag 12 december 2003 om 18.00 uur een bewaardersarrest opgelegd als bedoeld in artikel 24, vierde lid, Pbw voor de duur van ten hoogste vijftien uur, welk bewaardersarrest klager in zijn eigen cel heeftondergaan. Naar het oordeel van de beroepscommissie is dit bewaardersarrest geëindigd op zaterdag 13 december 2003 om 09.00 uur. Uit het door de directeur overgelegde dagprogramma van de afdeling, waar klager toentertijd verbleef,blijkt dat het dagprogramma die zaterdag aanving om 12.00 uur. Op het moment dat het bewaardersarrest afliep, verbleven alle gedetineerden op klagers afdeling overeenkomstig het geldende dagprogramma op eigen cel. Klager isvervolgens vóór de aanvang van het dagprogramma gehoord door de directeur en disciplinair gestraft, welke straf thans in beroep niet aan de orde is.
De beroepscommissie is van oordeel dat uit het voorgaande volgt dat klager niet binnen de in artikel 24, vierde lid, Pbw bedoelde termijn van vijftien uur is gehoord doch onmiddellijk nadat na het verlopen van die termijn hetdagprogramma was begonnen, zodat klager niet in enig rechtens te respecteren belang is geschaad. De beroepscommissie zal derhalve het beroep gegrond verklaren, de uitspraak van de beklagrechter op dit punt vernietigen en het beklagalsnog ongegrond verklaren.

4. De uitspraak
De beroepscommissie verklaart het beroep gegrond, vernietigt op dit punt de uitspraak van de beklagrechter en verklaart het beklag alsnog ongegrond.

Aldus gedaan door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr. J.P. Balkema, voorzitter, dr. M. Kooyman en mr. J.R. Meijeringh, leden, in tegenwoordigheid van mr. H.S. van Gemert, secretaris, op 7 juni 2004

secretaris voorzitter

Naar boven