Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 04/0708/GB, 14 mei 2004, beroep
Uitspraakdatum:14-05-2004

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

Nummer: 04/708/GB

Betreft: [klager] datum: 14 mei 2004

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 73, eerste lid, van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw) heeft kennis genomen van een op 6 april 2004 bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift van

[...], geboren op [1982], verder te noemen klager,

gericht tegen een op 26 maart 2004 genomen beslissing van de selectiefunctionaris, waarvan niet bekend is wanneer deze aan klager is uitgereikt,

alsmede van de overige stukken, waaronder de bestreden beslissing.

Op grond van haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt.

1. De inhoud van de bestreden beslissing
De selectiefunctionaris heeft beslist tot toewijzing van klagers verzoek tot overplaatsing naar Rotterdam. De selectiefunctionaris heeft klager geplaatst in het huis van bewaring (h.v.b.) Noordsingel te Rotterdam.

2. De feiten
Klager is sedert 8 maart 2004 gedetineerd. Per die datum is hij als preventief gehechte in het h.v.b. te Maastricht geplaatst.

3. Ontvankelijkheid
Op 18 maart 2004 heeft klager verzocht om overplaatsing naar een h.v.b. in Rotterdam. Bij beslissing van 26 maart 2004 heeft de selectiefunctionaris klagers verzoek ingewilligd en hem geselecteerd voor h.v.b. Noordsingel teRotterdam. De beroepscommissie is van oordeel dat, nu tegen toewijzing van een verzoek tot overplaatsing geen beroep openstaat, klager niet-ontvankelijk moet worden verklaard in zijn beroep.
Dat klager eerst in zijn beroepschrift aangeeft juist niet naar h.v.b. Noorsingel, doch naar Hoogvliet of het h.v.b. te Krimpen aan de IJssel te willen, maakt vorenstaande niet anders. Overigens zal klager blijkens de beslissingd.d.1 april 2004 van de selectiefunctionaris naar het h.v.b. te Breda worden overgeplaatst.

4. De uitspraak
De beroepscommissie verklaart klager niet-ontvankelijk in zijn beroep.

Aldus gegeven door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr. J.P. Balkema, voorzitter, mr. A.G. Bosch en dr. J.P.S. Fiselier, leden, in tegenwoordigheid van mr. I. Lispet, secretaris, op 14 mei 2004

secretaris voorzitter

Naar boven