Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 03/2997/GA, 10 mei 2004, beroep
Uitspraakdatum:10-05-2004

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

nummer: 03/2997/GA

betreft: [klager] datum: 10 mei 2004

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 69, tweede lid, van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw) heeft kennis genomen van een op 24 december 2003 bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift van

[...], verder te noemen klager,

gericht tegen een niet gedateerde uitspraak van de alleensprekende beklagrechter bij de penitentiaire inrichtingen (p.i.) Utrecht, locatie Nieuwegein,

alsmede van de overige stukken, waaronder de uitspraak waarvan beroep, welke in afschrift aan deze uitspraak is gehecht.

Ter zitting van de beroepscommissie van 2 februari 2004, gehouden in de p.i. Amsterdam te Amsterdam, zijn gehoord klager en de heer [...], unit-directeur bij de locatie Nieuwegein.

Op grond van haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt:

1. De inhoud van het beklag en de uitspraak van de beklagrechter
Het beklag betreft het niet mogen invoeren van Playstation 2.

De beklagrechter heeft het beklag ongegrond verklaard op de gronden als in de aangehechte uitspraak weergegeven.

2. De standpunten van klager en de directeur
Klager heeft in beroep zijn tegenover de beklagrechter ingenomen standpunt als volgt toegelicht.
Ik wil graag Playstation 2 op cel hebben. Het televisieaanbod is uitermate slecht. Playstation 2 biedt dan wat vertier. Ik begrijp dat video en zendapparatuur niet kan worden toegestaan, maar Playstation 2 heeft geenopnamemogelijkheid. In andere inrichtingen mag Playstation 2 wel worden ingevoerd.

De unit-directeur heeft in beroep zijn tegenover de beklagrechter ingenomen standpunt als volgt toegelicht.
Het sterkste argument om Playstation 2 te weigeren betreft het feit dat het gelijkgesteld kan worden aan videoapparatuur. Het is immers mogelijk om met Playstation 2 dvd’s af te spelen. Videoapparatuur is krachtens de huisregelsverboden. Het valt haast niet meer te controleren wat en op de dvd’s staat en wat de gedetineerden met Playstaion 2 kunnen uitvoeren.

3. De beoordeling
Volgens de Regeling model huisregels penitentiaire inrichtingen d.d. 24 juli 1998 (nr. 705050/98/DJI) is het gedetineerden niet toegestaan film- en videoapparatuur onder hun berusting te houden. De Playstation 2 kan, nu vast staatdat het mogelijk is daar films op dvd mee af te spelen, worden aangemerkt als algemeen verboden film- en videoapparatuur. Het verbod tot invoer is daarom in overeenstemming met de wettelijke regeling. Volgens vaste rechtspraak vande beroepscommissie zal een klacht over de toepassing van deze algemene regel in beginsel niet ontvankelijk zijn. Bijzondere omstandigheden die tot een andere beslissing op bet beklag zouden moeten leiden, zijn in dit geval nietaannemelijk geworden. De uitspraak van beklagcommissie kan daarom niet in stand blijven en klager zal alsnog niet-ontvankelijk worden verklaard in zijn beklag.

4. De uitspraak
De beroepscommissie vernietigt de uitspraak van de beklagrechter en verklaart klager alsnog niet-ontvankelijk in zijn beklag.

Aldus gedaan door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr. P.C. Vegter, voorzitter, mr. J.R. Meijeringh en dr. E. Rood-Pijpers, leden, in tegenwoordigheid van mr. I. Lispet, secretaris, op 10 mei 2004

secretaris voorzitter

Naar boven