Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 04/0622/GA, 7 mei 2004, beroep
Uitspraakdatum:07-05-2004

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

nummer: 04/622/GA

betreft: [klager] datum: 7 mei 2004

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 69, tweede lid, van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw) heeft kennis genomen van een op 26 maart 2004 bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift van

de directeur van de penitentiaire inrichting (p.i.) Vught,

gericht tegen een uitspraak d.d. 15 maart 2004 van de alleensprekende beklagrechter bij voormelde p.i., welke op 18 maart 2004 is verzonden, gegeven op een klacht van [...], betreffende het ontnemen van zijn recht om te bellen, debejegening van een afdelingshoofd en het nog niet ontvangen van een compensatie voor zijn gemiste uren aan bezoek,

alsmede van de overige stukken, waaronder de uitspraak waarvan beroep, welke in afschrift aan deze uitspraak is gehecht.

Op grond van haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt:

1. De beoordeling
Ingevolge artikel 69, eerste lid, Pbw kan tegen de uitspraak van de beklagrechter een beroepschrift worden ingediend dat met redenen omkleed dient te zijn. Het thans voorliggende beroepschrift voldoet niet aan die eis. Bij brief van30 maart 2004 is de directeur in de gelegenheid gesteld de gronden van het beroep alsnog schriftelijk mede te delen. Van deze mogelijkheid heeft hij binnen de daarvoor gegeven termijn geen gebruik gemaakt.

Gelet op het vorenstaande zal de beroepscommissie de directeur niet-ontvankelijk
verklaren in zijn beroep.

2. De uitspraak
De beroepscommissie verklaart de directeur niet-ontvankelijk in zijn beroep.

Aldus gedaan door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr. P.C. Vegter, voorzitter, mr. J.P. Balkema en dr. J.P.S. Fiselier, leden, in tegenwoordigheid van R. Kokee, secretaris,
Op 7 mei 2004

secretaris voorzitter

Naar boven