Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 04/0455/GA, 28 april 2004, beroep
Uitspraakdatum:28-04-2004

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Vermissing  v

Uitspraak

nummer: 04/455/GA

betreft: [klager] datum: 28 april 2004

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 69, tweede lid, van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw) heeft kennis genomen van een op 9 maart 2004 bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift van

[...], verder te noemen klager,

gericht tegen een uitspraak d.d. 20 februari 2004 van de beklagcommissie bij de locatie De Marwei te Leeuwarden, die op 1 maart 2004 naar partijen is verstuurd,

alsmede van de overige stukken, waaronder de uitspraak waarvan beroep, welke in afschrift aan deze uitspraak is gehecht.

Ter zitting van de beroepscommissie van 16 april 2004, gehouden in de locatie Zwolle, is gehoord de heer [...], unit-directeur bij voormelde locatie De Marwei.
Hoewel voor klagers vervoer naar de zitting was zorggedragen, heeft hij daarvan geen gebruik gemaakt.

Op grond van haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt:

1. De inhoud van het beklag en de uitspraak van de beklagcommissie
Het beklag betreft de vermissing van een bahco bij gelegenheid van klagers overplaatsing van de gevangenis Norgerhaven te Veenhuizen naar de locatie De Marwei.

De beklagcommissie heeft het beklag ongegrond verklaard op de gronden als in de aangehechte uitspraak weergegeven.

2. De standpunten van klager en de directeur
Klager heeft in beroep zijn tegenover de beklagcommissie ingenomen standpunt als volgt schriftelijke toegelicht.
Klager heeft voor de beklagcommissie opgemerkt dat het zou kunnen zijn dat de bahco nog bij de badafdeling van de inrichting ligt. De beklagcommissie is hier vervolgens van uitgegaan en heeft het beklag op voorhand ongegrondverklaard. Klager heeft inmiddels bij de badafdeling gekeken, maar daar lag de bahco niet. De beklagcommissie heeft de zaak onvoldoende onderzocht en heeft onvoldoende zorgvuldigheid betracht bij de totstandkoming van de uitspraak.

De unit-directeur heeft in beroep zijn tegenover de beklagcommissie ingenomen standpunt als volgt toegelicht.
Er heeft in de locatie De Marwei geen registratie plaatsgevonden van de invoer van een bahco. Uit de stukken die vanuit de gevangenis Norgerhaven zijn opgestuurd blijkt dat ook geen bahco is ingepakt.

3. De beoordeling
Gelet op hetgeen uit de stukken en ter zitting naar voren is gekomen stelt de beroepscommissie vast dat de bahco die klager stelt te missen op geen enkele wijze is geregistreerd. Deze komt in ieder geval niet voor op deontruimingsverslagen d.d. 12 januari 2004 van de gevangenis Norgerhaven noch op de vrachtbrief d.d. 20 januari 2004. De directeur van de locatie De Marwei heeft aangegeven dat ook bij aankomst in die inrichting geen registratieheeft plaatsgevonden van de invoer van een bahco. Het vorenstaande leidt tot het oordeel dat onvoldoende aannemelijk is geworden dat sprake is van vermissing van een aan klager toebehorende bahco. Het beroep zal dan ook ongegrondworden verklaard.

4. De uitspraak
De beroepscommissie verklaart het beroep ongegrond en bevestigt de uitspraak van de beklagcommissie.

Aldus gedaan door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr. J.R. Meijeringh, voorzitter, mr. A.G. Bosch en J.L. Brand, leden, in tegenwoordigheid van mr. S. Jousma, secretaris, op 28 april 2004

secretaris voorzitter

Naar boven