Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 04/0679/GB, 26 april 2004, beroep
Uitspraakdatum:26-04-2004

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

Nummer: 04/679/GB

Betreft: [klager] datum: 26 april 2004

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 73, eerste lid, van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw) heeft kennis genomen van een op 5 april 2004 bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift van

[...], geboren op [1958], verder te noemen klager,

gericht tegen een op 26 maart 2004 genomen beslissing van de selectiefunctionaris, waarop niet is vermeld wanneer deze aan klager is uitgereikt,

alsmede van de overige stukken, waaronder de bestreden beslissing.

Op grond van haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt.

1. De inhoud van de bestreden beslissing
De selectiefunctionaris klager niet-ontvankelijk verklaard in zijn verzoek tot overplaatsing naar de gevangenis Zutphen.

2. De beoordeling
2.1. Artikel 18, derde lid, Pbw bepaalt dat indien een verzoek om overplaatsing als bedoeld in artikel 18, eerste lid, Pbw is afgewezen, zes maanden na deze afwijzing opnieuw een dergelijk verzoek kan worden gedaan.

2.2. De beroepscommissie stelt vast dat een eerder verzoek om overplaatsing van klager op 14 januari 2004 is afgewezen. Zij stelt voorts vast dat het thans in beroep ter beoordeling voorliggende verzoek dateert van 17 maart 2004.Klager is op 26 maart 2004 niet-ontvankelijk verklaard in dit verzoek.

2.3. Gelet op de onder 2.2 genoemde data heeft klager zijn thans in beroep ter beoordeling voorliggende verzoek binnen de in artikel 18, derde lid, Pbw genoemde termijn van zes maanden gedaan. De selectiefunctionaris heeft debeslissing tot het niet-ontvankelijk verklaren van klager dan ook terecht gegeven.

3. De uitspraak
De beroepscommissie verklaart het beroep ongegrond.

Aldus gegeven door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr. J.R. Meijeringh, voorzitter, mr. A.G. Bosch en dr. G.J. Fleers, leden, in tegenwoordigheid van mr. P.N.E. Plooij, secretaris, op 26 april 2004

secretaris voorzitter

Naar boven