Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 04/0544/GB, 26 april 2004, beroep
Uitspraakdatum:26-04-2004

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

Nummer: 04/544/GB

Betreft: [klager] datum: 26 april 2004

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 73, eerste lid, van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw) heeft kennis genomen van een op 17 maart 2004 bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift van

[...], geboren op [1982], verder te noemen klager,

gericht tegen een op 9 maart 2004 genomen beslissing van de selectiefunctionaris,

alsmede van de overige stukken, waaronder de bestreden beslissing.

Op grond van haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt.

1. De inhoud van de bestreden beslissing
De selectiefunctionaris heeft het bezwaarschrift van klager gericht tegen de beslissing hem over te plaatsen naar de huis van bewaring-afdeling voor psychologisch onvolwassenen (hierna jovo-h.v.b.) Overmaze te Maastricht ongegrondverklaard.

2. De feiten
2.1. Klager is sedert 31 januari 2004 gedetineerd. Hij verblijft als preventief gehechte in het h.v.b. Nieuw Vosseveld te Vught. Vanuit dit h.v.b. is hij geherselecteerd voor het jovo-h.v.b. Overmaze. Deze overplaatsing was tentijde van het instellen van het beroep nog niet gerealiseerd.

3. De standpunten
3.1. Door klager is het beroep tegen de bestreden beslissing van de selectiefunctionaris als volgt toegelicht.
De beslissing van de selectiefunctionaris is gebaseerd op het parket van insluiting, Roermond. De afstand die door deze overplaatsing wordt bespaard is tien kilometer, terwijl klagers familie die op bezoek komt 60 kilometer verder,enkele reis, dient te reizen. Het is klagers eerste detentie en bezoek is heel belangrijk om hem op de been te houden. In Vught is ook een jovo-h.v.b..

3.2. De selectiefunctionaris heeft de bestreden beslissing als volgt toegelicht.
Naar aanleiding van een opgemaakte jovo-indicatiestelling scoorde klager op tekortkomingen ten aanzien van opleiding en het feit dat hij first offender is. Op grond hiervan dient hij geplaatst te worden in een jovo-regime. Ombezoektechnische redenen tekende klager bezwaar aan tegen de beslissing tot plaatsing in het jovo-h.v.b. Overmaze. In de preventieve fase van klagers detentie zal hij regelmatig naar de rechtbank moeten worden vervoerd en, gelet opde bereikbaarheid van de rechtbank Roermond vanuit Vught, is besloten om het bezwaar af te wijzen.

4. De beoordeling
4.1. Het jovo-h.v.b. Overmaze is aangewezen als een inrichting voor bijzondere opvang als bedoeld in artikel 16 Regeling selectie, plaatsing en overplaatsing van gedetineerden (hierna de Regeling).

4.2. De beroepscommissie stelt vast dat het beroep van klager niet is gericht tegen
zijn jovo-indicatie, maar dat hij het niet eens is met de keuze van het h.v.b. waar hij dient te verblijven. De beroepscommissie is van oordeel dat de op de onder 3.2 genoemde gronden gebaseerde beslissing van deselectiefunctionaris, nu klager voldoet aan de voor de onder 4.1 genoemde inrichting geldende criteria en hij, gelet op artikel 24, eerste lid, Regeling, geselecteerd is voor een h.v.b. dat is gelegen op korte afstand van hetarrondissement van vervolging, niet in strijd is met de wet en, bij afweging van alle in aanmerking komende belangen, evenmin als onredelijk of onbillijk kan worden aangemerkt. De beroepscommissie merkt hierbij op dat hetgeen klagerheeft aangevoerd over de bezoekmogelijkheden van zijn familie geen reden vormt om tot een ander oordeel te komen.

5. De uitspraak
De beroepscommissie verklaart het beroep ongegrond.

Aldus gegeven door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr. J.P. Balkema, voorzitter, mr. A.G. Bosch en dr. J.P.S. Fiselier, leden, in tegenwoordigheid van mr. H.S. van Gemert, secretaris, op 26 april 2004

secretaris voorzitter

Naar boven