Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 03/0443/GB, 9 april 2004, beroep
Uitspraakdatum:09-04-2004

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

Nummer: 04/443/GB

Betreft: [klager] datum: 9 april 2004

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 73, eerste lid, van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw) heeft kennis genomen van een op 4 maart 2004 bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift, ingediend door mr. H.Brouwer, namens

[...], geboren op [1982], verder te noemen klager,

gericht tegen een op 25 februari 2004 genomen beslissing van de selectiefunctionaris, welke op 1 maart 2004 aan klager is uitgereikt,

alsmede van de overige stukken, waaronder de beslissing waarvan beroep.

Op grond van haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt.

1. De inhoud van de bestreden beslissing
De selectiefunctionaris heeft bezwaarschrift van klager gericht tegen de beslissing hem over te plaatsen naar het huis van bewaring voor psychologisch onvolwassenen (hierna jovo-h.v.b.) Almere-Binnen te Almere ongegrond verklaard.

2. De feiten
2.1. Klager is sedert 10 december 2003 gedetineerd. Hij verblijft in het h.v.b. Demersluis te Amsterdam. Vanuit dit h.v.b. is hij geherselecteerd voor het jovo-h.v.b. Almere-Binnen. Deze overplaatsing was ten tijde van het instellenvan het beroep nog niet gerealiseerd.

2.2. Klager ondergaat een gevangenisstraf van 5 maanden met aftrek. De tenuitvoerlegging van deze straf is aangevangen op 24 maart 2004 en eindigt op 8 mei 2004. Aansluitend dient hij eventueel een subsidiaire hechtenis van 6 dagenondergaan.

3. De standpunten
3.1. Namens klager is het beroep tegen de bestreden beslissing van de selectiefunctionaris als volgt toegelicht.
Er is ten onrechte naar aanleiding van de indicatiestelling beslist dat klager voor plaatsing in het jovo-circuit in aanmerking dient te komen. De indicatiestelling berust op onjuiste gronden en had er nimmer toe kunnen leiden datklager voor plaatsing in het jovo-circuit in aanmerking zou komen. Verzocht wordt om de bestreden beslissing te vernietigen.

3.2. De selectiefunctionaris heeft de afwijzing van genoemd verzoek als volgt toegelicht.
Klager valt in de categorie gedetineerden van 18 tot 24 jaar terzake waarvan een eerste indicatiestelling jovo uitgebracht dient te worden. Het resultaat van deze indicatiestelling was dat klager scoorde op het onderwerp E(kwetsbaarheid). Klager is vervolgens geselecteerd voor het jovo-h.v.b. Almere-Binnen. Daarbij is rekening gehouden met zijn woonplaats Lelystad. Klager heeft in zijn bezwaarschrift aangegeven dat het verblijven op een jovo-afdelingbij leeftijdsgenoten tot problemen leidt, gezien zijn eerdere ervaringen op de jovo. Uit klagers dossier blijkt dat hij niet eerder is geselecteerd voor de jovo. De problemen, waarover klager schrijft, moeten zich hebben voorgedaanin het volwassenen-circuit. In de selectierapportage van het h.v.b. Zwolle d.d. 1 augustus 2003 staat vermeld dat klager selectief is in het leggen van contacten; hij trekt voornamelijk op met leeftijdsgenoten. Klager scoorde 26punten op het onderwerp kwetsbaarheid, terwijl 17 punten al voldoende zijn voor een jovo-indicatie. Uit de indicatiestelling blijkt dat klager zelden leek te snappen wat er om hem heen gebeurde. Zijn kwetsbaarheid wordt gekenmerktdoor passiviteit. Voorts komt zijn kwetsbaarheid ook tot uiting in zijn zeer snelle recidives.

4. De beoordeling
4.1. Volgens artikel 16 van de Regeling selectie, plaatsing en overplaatsing van gedetineerden worden in inrichtingen of afdelingen voor bijzondere opvang van psychologisch onvolwassenen onder meer gedetineerden geplaatst die ouderzijn dan 17 jaar en die zich door hun gedrag kenmerken als psychologisch onvolwassen. Uit het handboek voor de bijzondere opvang van psychologisch onvolwassen mannen binnen het gevangeniswezen, Ministerie van Justitie, DienstJustitiële Inrichtingen, augustus 2001, kan worden afgeleid dat psychologische onvolwassenheid zich in algemene zin kenmerkt door een gebrek aan vaardigheden die noodzakelijk zijn voor een goede persoonlijke ontwikkeling. Daarbijkomt dat gedetineerden in de leeftijd van 16 tot (indicatief) 24 jaar zich in het algemeen in een relatief kwetsbare periode van hun ontwikkeling bevinden. Om te bepalen of een gedetineerde is gebaat bij plaatsing in een inrichtingvoor psychologisch onvolwassenen vindt indicatiestelling plaats.

4.2. De beroepscommissie stelt vast dat klager, gelet op de tekst van artikel 16 van de Regeling selectie, plaatsing en overplaatsing van gedetineerden aanhef en onder b, qua leeftijd valt onder de categorie gedetineerden die in eenjovo-inrichting kunnen worden geplaatst. Voorts is uit klagers indicatiestelling gebleken dat hij voor wat betreft kwetsbaarheid een hoge score heeft en dit maakt dat hij eveneens voldoet aan het tweede criterium van artikel 16 vande Regeling.

4.3. Tegen de achtergrond van het onder 4.2 overwogene komt de beroepscommissie tot het oordeel dat de beslissing van de selectiefunctionaris niet in strijd is met de wet en, bij afweging van alle in aanmerking komende belangen,evenmin als onredelijk of onbillijk kan worden aangemerkt. Hetgeen klager heeft aangevoerd omtrent de door hem gestelde omgangsproblemen met leeftijdsgenoten tijdens een eerder verblijf op de jovo is met voldoende argumentenweerlegd door de selectiefunctionaris.

5. De uitspraak
De beroepscommissie verklaart het beroep ongegrond.

Aldus gegeven door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr. J.P. Balkema, voorzitter, mr. A.G. Bosch en dr. J.P.S. Fiselier, leden, in tegenwoordigheid van mr. H.S. van Gemert, secretaris, op 9 april 2004

secretaris voorzitter

Naar boven