Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 04/0502/GB, 9 april 2004, beroep
Uitspraakdatum:09-04-2004

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

Nummer: 04/502/GB

Betreft: [klager] datum: 9 april 2004

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 73, eerste lid, van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw) heeft kennis genomen van een op 12 maart 2004 bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift van

[...], geboren op [1985], verder te noemen klager,

gericht tegen een op 4 maart 2004 genomen beslissing van de selectiefunctionaris,

alsmede van de overige stukken, waaronder de bestreden beslissing.

Op grond van haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt.

1. De inhoud van de bestreden beslissing
De selectiefunctionaris heeft het bezwaarschrift van klager gericht tegen de beslissing hem over te plaatsen naar de afdeling voor psychologisch onvolwassenen Overmaze te Maastricht, hierna het jovo-h.v.b. Overmaze, ongegrondverklaard.

2. De feiten
Klager is sedert 5 januari 2004 gedetineerd. Hij verblijft als preventief gehechte in het h.v.b. Roermond. Vanuit dit h.v.b. is hij geherselecteerd voor het jovo-h.v.b. Overmaze. Deze overplaatsing was ten tijde van het instellenvan het beroep nog niet gerealiseerd.

3. De standpunten
3.1. Door klager is het beroep tegen de bestreden beslissing van de selectiefunctionaris als volgt toegelicht.
Klager wil met name niet worden overgeplaatst naar het jovo-h.v.b. Overmaze, omdat zijn moeder, die in Blerick woont, een ernstige hersenvliesontsteking heeft gehad. Vervolgens had zij ook nog last van een darmontsteking. Klagermoeder mag de komende twee maanden niet werken en het is verder medisch niet verantwoord om langere reizen in de auto te maken. Klagers moeder moet al veel moeite doen om vanuit haar woonplaats naar Roermond te komen. Maastricht iste ver voor haar. Zodra klagers moeder is hersteld heeft klager geen bezwaren meer tegen plaatsing in het jovo-h.v.b. Overmaze.

3.2. De selectiefunctionaris heeft de bestreden beslissing als volgt toegelicht.
Klager wil niet naar Maastricht worden overgeplaatst in verband met de bezoekmogelijkheid van zijn moeder. De selectiefunctionaris is van mening dat bezoektechnische redenen geen urgente redenen zijn die zouden kunnen leiden tot eenandere beslissing. Indien de gezondheidstoestand van klagers moeder zo slecht is dat zij niet zou kunnen reizen, dient dit te worden onderbouwd door een verklaring van een arts. De selectiefunctionaris is van mening dat de afstandRoermond-Maastricht aanvaardbaar is. Klager is preventief gedetineerd voor het parket Roermond. Momenteel verblijft hij in het h.v.b. Roermond. Omdat klager een jovo-indicatie heeft, kan hij niet in Roermond blijven. In klagersgeval is de dichtstbijzijnde jovo-inrichting het jovo-h.v.b. Overmaze. Klager heeft geen bezwaar tegen zijn jovo-status en het beroep is dus enkel gebaseerd op de reisafstand voor zijn bezoek. De selectiefunctionaris heeft naastandere belangen, ook de goede rechtsgang te bewaken. De selectiefunctionaris dient (mede) zorg te dragen voor een goede bereikbaarheid en toegang tot de gedetineerde. Klager verblijft na zijn overplaatsing naar het jovo-h.v.b.Overmaze zo dicht mogelijk bij het parket van insluiting, te weten het parket Roermond.

4. De beoordeling
4.1. Het jovo-h.v.b. Overmaze is aangewezen als een huis van bewaring voor mannen met een regime van beperkte gemeenschap en een normaal beveiligingsniveau alsmede als inrichting voor bijzondere opvang als bedoeld in artikel 16Regeling selectie, plaatsing en overplaatsing van gedetineerden (hierna de Regeling).

4.2. De beroepscommissie stelt vast dat het beroep van klager niet is gericht tegen zijn jovo-indicatie, maar dat hij het niet eens is met de keuze van het h.v.b. waar hij dient te verblijven. Blijkens de indicatiestelling isklager first-offender en heeft hij een tekortkoming ten aanzien van zijn sociale contacten. De op de onder 3.2 genoemde gronden gebaseerde beslissing van de selectiefunctionaris is, nu klager voldoet aan de voor de onder 4.1genoemde inrichting geldende criteria, niet in strijd met de wet en kan, bij afweging van alle in aanmerking komende belangen, evenmin als onredelijk of onbillijk worden aangemerkt. Daarbij is in aanmerking genomen dat klager invoorlopige hechtenis verblijft voor het arrondissementsparket Roermond, het h.v.b. Roermond geen jovo-regime kent en het dichtstbijzijnde h.v.b. met een jovo-indicatie het jovo-h.v.b. Overmaze is. Hetgeen door klager is aangevoerdomtrent de bezoekmogelijkheden maakt dit oordeel niet anders. Het beroep zal daarom ongegrond worden verklaard.

5. De uitspraak
De beroepscommissie verklaart het beroep ongegrond.

Aldus gegeven door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr. J.P. Balkema, voorzitter, mr. A.G. Bosch en dr. J.P.S. Fiselier, leden, in tegenwoordigheid van mr. H.M.J.D. Maes, secretaris, op 9 april 2004

secretaris voorzitter

Naar boven