Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 04/0231/GB, 25 maart 2004, beroep
Uitspraakdatum:25-03-2004

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

Nummer: 04/231/GB

Betreft: [klager] datum: 25 maart 2004

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 73, eerste lid, van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw) heeft kennis genomen van een op 5 februari 2004 bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift van

[...], geboren op [1970], verder te noemen klager,

gericht tegen een op 9 januari 2004 genomen beslissing van de selectiefunctionaris, welke op 3 februari 2004 aan klager is uitgereikt,

alsmede van de overige stukken, waaronder de bestreden beslissing.

Op grond van haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt.

1. De inhoud van de bestreden beslissing
De selectiefunctionaris heeft het bezwaarschrift van klager gericht tegen de beslissing hem over te plaatsen naar het huis van bewaring (h.v.b.) Noordsingel te Rotterdam ongegrond verklaard.

2. De feiten
Klager is sedert 16 november 2003 gedetineerd. Hij verbleef als preventief gehechte in het h.v.b. van de locatie De IJssel te Krimpen aan den IJssel. Op 8 december 2003 is hij overgeplaatst naar het h.v.b. Noordsingel.

3. De standpunten
3.1. Door klager is het beroep tegen de bestreden beslissing van de selectiefunctionaris als volgt toegelicht.
Klager wil graag teruggeplaatst worden in het huis van bewaring van de locatie De IJssel. Het incident dat de reden is voor de overplaatsing, is vier jaar geleden voorgevallen. Klager is van mening dat het betreffende personeelslidheel onprofessioneel optreedt. Klager heeft zich in de locatie De IJssel correct gedragen en was het hiervoor genoemde incident zelf inmiddels al vergeten.

3.2. De selectiefunctionaris heeft de bestreden beslissing als volgt toegelicht.
Klager heeft tijdens een eerder verblijf in de locatie De IJssel bedreigingen geuit, waarvan aangifte is gedaan bij de politie. Het betreffende personeelslid is ook nu nog werkzaam in de locatie. De directeur van de locatie deIJssel wil voorkomen dat er conflictsituaties kunnen ontstaan tussen klager en dat personeelslid. Om die reden is een voorstel tot overplaatsing gedaan. Gelet op het spoedeisende karakter van dat overplaatsingverzoek van dedirecteur en gelet op de beschikbare regionale celcapaciteit is klager in het h.v.b. Noordsingel geplaatst. Het h.v.b. Noordsingel heeft eenzelfde regime als het h.v.b. van de locatie De IJssel. Door de overplaatsing van klager, diein Rotterdam woonachtig is, is de reistijd voor eventueel bezoek verkort.

4. De beoordeling
4.1. Klager behoort, gelet op zijn status als preventief gehechte tot de categorie gedetineerden voor opneming van wie de huizen van bewaring zijn bestemd.

4.2. Blijkens een zich bij de stukken bevindende melding van een reclasseringwerker bij de locatie De IJssel d.d. 24 november 2003 heeft klager die reclasseringswerker tijdens een eerdere detentie bedreigd en dreigbrieven gestuurd.Een en ander is voor die reclasseringswerker aanleiding geweest tot het doen van aangifte bij de politie. De reclasseringswerker heeft aangegeven om die reden problemen te hebben met klagers plaatsing in de locatie De IJssel. Deberoepscommissie acht daarom voldoende aannemelijk dat het gevaar bestond dat de ongestoorde tenuitvoerlegging en/of de orde en rust in de inrichting in het gedrang zouden kunnen komen. Dit maakt dat de op de onder 3.2 genoemdegronden gebaseerde beslissing van de selectiefunctionaris niet in strijd is met de wet en, bij afweging van alle in aanmerking komende belangen, evenmin als onredelijk of onbillijk worden kan aangemerkt.

5. De uitspraak
De beroepscommissie verklaart het beroep ongegrond.

Aldus gegeven door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr. J.P. Balkema, voorzitter, mr. A.G. Bosch en dr. J.P.S. Fiselier, leden, in tegenwoordigheid van mr. H.M.J.D. Maes, secretaris, op 25 maart 2004

secretaris voorzitter

Naar boven