Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 04/0347/GB, 18 maart 2004, beroep
Uitspraakdatum:18-03-2004

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

Nummer: 04/347/GB

Betreft: [klager] datum: 18 maart 2004

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 73, eerste lid, van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw) heeft kennis genomen van een op 25 februari 2004 bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift van

[...], geboren op [1972], verder te noemen klager,

gericht tegen een op 9 februari 2004 genomen beslissing van de selectiefunctionaris, waaruit niet blijkt wanneer deze aan klager is uitgereikt;

alsmede van de overige stukken, waaronder de bestreden beslissing.

Op grond van haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt.

1. De inhoud van de bestreden beslissing
De selectiefunctionaris heeft het bezwaarschrift van klager gericht tegen de beslissing hem over te plaatsen naar het huis van bewaring (h.v.b.) Nieuw Vosseveld te Vught ongegrond verklaard.

2.1. De feiten
Klager is sedert 17 april 2003 gedetineerd. Hij verbleef als preventief gehechte in het h.v.b. De Geerhorst te Sittard. Op 2 oktober 2003 is hij overgeplaatst naar het h.v.b. Roermond, van waaruit hij op 2 februari 2004 isovergeplaatst naar het h.v.b. Nieuw Vosseveld.

3. De standpunten
3.1. Door klager is het beroep tegen de bestreden beslissing van de selectiefunctionaris als volgt toegelicht.
Klager heeft een strafoverplaatsing naar Vught gekregen. Hij dient thans minimaal zes maanden in Vught te blijven voordat hij om overplaatsing kan verzoeken. Klager is echter al bestraft. Hij heeft eerst in Roermond en vervolgens inVught in het totaal tien dagen in afzondering verbleven. Klager vindt dan ook dat hij te zwaar is bestraft. Klager is het niet eens met de inhoud van het selectievoorstel en hij vindt dat daarin ten onrechte kwetsende opmerkingenover hem worden gemaakt. Klager is van mening dat hij terug moet worden geplaatst naar het h.v.b. De Geerhorst. Klager heeft eerder in Vught verbleven en daar toen problemen gehad. Verder is de reisafstand naar Vught voor klagersouders, die in Weert wonen, bezwaarlijk. Zij hebben een taxibedrijf. Door het bezoektijdstip zou klagers moeder de gehele dag vrijaf moeten nemen om klager te kunnen bezoeken. Klagers vader heeft een hersenbloeding gehad en het gaatniet goed met hem. Omdat zijn vader moeilijk in Vught kan komen is klager bang dat hij hem misschien nooit meer zal zien.
Klager heeft problemen met het regiem van het h.v.b. Nieuw Vosseveld omdat hij deels geslaagd is in het afbouwen van de methadon- en medicatieverstrekking. Dit wordt door de leiding van het h.v.b. niet erkend en er worden zaken vanklager verlangd waaraan hij onmogelijk kan meewerken. Klager zou graag in een ander h.v.b. worden geplaatst. Dat zou in Maastricht, Overloon of Sittard kunnen zijn.

3.2. De selectiefunctionaris heeft de bestreden beslissing als volgt toegelicht.
Klager is eerder op sociale gronden overgeplaatst vanuit het h.v.b. De Geerhorst naar het h.v.b. Roermond. Vanuit het h.v.b. Roermond is klager in het kader van een strafoverplaatsing in het h.v.b. Nieuw Vosseveld geplaatst. Klagerheeft een en ander aan zichzelf te wijten. Hij verbleef in verband met de bezoekmogelijkheden in het h.v.b. van zijn keuze, te weten in Roermond. Door het h.v.b. Roermond is met klem verzocht om klager in een h.v.b. met een kleinesetting te plaatsen. Daarbij is van belang dat klager zo min mogelijk prikkels aangeboden krijgt. Gelet op de grootte van de afdelingen van het h.v.b. De Geerhorst was deze inrichting geen optie voor plaatsing van klager. Deselectiefunctionaris is van mening dat het niet verantwoord is om klager, mede gelet op de ontwikkelingen in zijn strafzaak, op een grotere afdeling te plaatsen. Als klager is afgestraft zal, voorzover mogelijk, bij zijn plaatsingrekening worden gehouden met zijn voorkeur.

4. De beoordeling

4.1. Klager behoort, gelet op zijn status als preventief gehechte, tot de categorie gedetineerden voor opneming van wie de huizen van bewaring zijn bestemd.

4.2. Blijkens het selectieadvies van het h.v.b. Roermond werd voorgesteld klager
– naar aanleiding van diverse voorvallen in de inrichting – over te plaatsen naar een inrichting waar kleinere verblijfsafdelingen zijn. Klager bleek het verblijf op een afdeling van 60 gedetineerden niet aan te kunnen. Omdat ersprake was van dreigend en negatief gedrag van klager tegen personeel en medegedetineerden, waardoor een explosieve situatie was ontstaan, werd verzocht klager met voorrang over te plaatsen naar een andere inrichting. Gelet daaropis de op de onder 3.2 genoemde gronden gebaseerde beslissing van de selectiefunctionaris niet in strijd met de wet en kan deze, bij afweging van alle in aanmerking komende belangen, evenmin als onredelijk of onbillijk wordenaangemerkt. Hetgeen door klager naar voren is gebracht omtrent de (verminderde) bezoekmogelijkheden in het h.v.b. Nieuw Vosseveld, maakt dit oordeel niet anders.

5. De uitspraak
De beroepscommissie verklaart het beroep ongegrond.

Aldus gegeven door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr. J.P. Balkema, voorzitter, mr. A.G. Bosch en dr. J.P.S. Fiselier, leden, in tegenwoordigheid van mr. H.M.J.D. Maes, secretaris, op 18 maart 2004

secretaris voorzitter

Naar boven