Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 04/0364/GB, 18 maart 2004, beroep
Uitspraakdatum:18-03-2004

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

Nummer: 04/364/GB
Betreft: [klager] datum: 18 maart 2004

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 73, eerste lid, van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw) heeft kennis genomen van een op 26 februari 2004 bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift van

[...], geboren op [1981], verder te noemen klager,

gericht tegen een op 16 februari 2004 genomen beslissing van de selectiefunctionaris, waaruit niet blijkt wanneer deze aan klager is uitgereikt,

alsmede van de overige stukken, waaronder de bestreden beslissing.

Op grond van haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt.

1. De inhoud van de bestreden beslissing
De selectiefunctionaris heeft het bezwaarschrift van klager gericht tegen de beslissing hem over te plaatsen naar de afdeling voor psychologisch onvolwassenen (jovo) Overmaze te Maastricht ongegrond verklaard.

2. De feiten
Klager is sedert 28 oktober 2003 gedetineerd. Hij verblijft als preventief gehechte in het huis van bewaring (h.v.b.) Roermond. Vanuit dit h.v.b. is hij geherselecteerd voor de afdeling jovo Overmaze. Deze overplaatsing was tentijde van het instellen van het beroep nog niet gerealiseerd.

3. De standpunten
3.1. Door klager is het beroep tegen de bestreden beslissing van de selectiefunctionaris als volgt toegelicht.
Klager en klagers familie wonen in Rotterdam. Om die reden zou hij graag naar een jovo-h.v.b. in de omgeving van Rotterdam willen worden overgeplaatst. Dan kan hij gemakkelijker bezoek krijgen.

3.2. De selectiefunctionaris heeft de bestreden beslissing als volgt toegelicht.
Klager heeft bezwaar gemaakt tegen zijn overplaatsing naar Maastricht in verband met de bezoekmogelijkheden. Het bezwaar is ongegrond verklaard omdat de selectiefunctionaris bezoek niet als urgente reden voor overplaatsing aanmerkt.Klager verblijft in voorlopige hechtenis voor het arrondissement Maastricht. Hij verblijft thans in het h.v.b. Roermond. Klager heeft een
jovo-indicatie en dient daarom in een inrichting met een jovo-afdeling geplaatst worden. In het geval van klager is dat de jovo-afdeling van de locatie Overmaze in Maastricht. De selectiefunctionaris heeft daarbij tevens rekeninggehouden met het arrondissement waarvoor klager wordt vervolgd. Door plaatsing in Maastricht wordt de rechtsgang bevorderd doordat de transportlijnen kort zijn.

4.
De beoordeling
4.1 Klager behoort, gelet op zijn status als preventief gehechte tot de categorie gedetineerden voor opneming van wie de huizen van bewaring zijn bestemd.

4.2 Klager maakt geen bezwaar tegen de indicatiestelling als jovo-gedetineerde. De beroepscommissie zal daarom voorbij gaan aan de omstandigheid dat, buiten de zogenaamde verzamelstaat, waarop de tekortkomingen in het kader van dieindicatiestelling staan vermeld, een verdere onderbouwing voor die jovo-indicatie ontbreekt. Klager voldoet derhalve aan de voorwaarden voor plaatsing in de jovo-afdeling Overmaze.
Klager heeft aangevoerd in verband met de bezoekmogelijkheden liever in een jovo-inrichting in de omgeving van Rotterdam te worden geplaatst. De selectiefunctionaris heeft evenwel ook tot taak er mede zorg voor te dragen dat derechtsgang wordt gewaarborgd. Klager wordt vervolgd voor het arrondissement Maastricht en door plaatsing in de jovo-afdeling aldaar worden de transportlijnen naar de rechtbank kort gehouden. Dit maakt dat op de onder 3.2 genoemdegronden gebaseerde beslissing van de selectiefunctionaris niet in strijd is met de wet en dat die beslissing, bij afweging van alle in aanmerking komende belangen, evenmin als onredelijk of onbillijk kan worden aangemerkt. Hetberoep zal daarom ongegrond worden verklaard. Hetgeen door klager is aangevoerd ten aanzien van de bezoekmogelijkheden maakt dit oordeel niet anders.

5. De uitspraak
De beroepscommissie verklaart het beroep ongegrond.

Aldus gegeven door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr. J.P. Balkema, voorzitter, mr. A.G. Bosch en dr. J.P.S. Fiselier, leden, in tegenwoordigheid van mr. H.M.J.D. Maes, secretaris, op 18 maart 2004

secretaris voorzitter

Naar boven