Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ R-19/3080/GA, 20 januari 2021, beroep
Uitspraakdatum:20-01-2021

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Huisregels  v

Nummer          R-19/3080/GA

Betreft [Klager]

Datum 20 januari 2021

Uitspraak van de beroepscommissie van de RSJ op het beroep van [Klager] (hierna: klager)

1. De procedure

Klager heeft beklag ingesteld tegen de omstandigheid dat voor klager op de afdeling geen elektrische citruspers wordt aangeschaft.

De beklagcommissie bij de locatie Zuyder Bos te Heerhugowaard heeft op 4 februari 2019 het beklag ongegrond verklaard (ZB-2018-466). De uitspraak van de beklagcommissie is bijgevoegd.

Klager heeft tegen deze uitspraak beroep ingesteld.

De beroepscommissie heeft klager, zijn (inmiddels: voormalig) raadsvrouw mr. A. Yüksel en de directeur van de locatie Zuyder Bos (hierna: de directeur) in de gelegenheid gesteld hun standpunten schriftelijk (nader) toe te lichten.

2. De standpunten in beroep

Standpunt van klager

Er is onvoldoende rekening gehouden met de medische toestand van klager. Vanwege klachten aan zijn handen is klager niet (goed) in staat om de handmatige citruspers te gebruiken. Het gaat dan vooral om de beweging waarbij klager moet drukken en draaien. Klager ervaart pijn als hij de handmatige citruspers gebruikt.

Op grond van de huisregels van de locatie Zuyder Bos hebben gedetineerden, binnen de door de directeur te stellen grenzen, recht op aankoop van artikelen die niet in het assortiment of de buitenwinkel te verkrijgen zijn. De directeur heeft de bevoegdheid om artikelen die niet in het assortiment of de buitenwinkel zijn te verkrijgen, te laten aankopen. Door van deze bevoegdheid geen gebruik te maken, heeft de directeur volgens klager geen zorgvuldige belangenafweging gemaakt. Ook de stelling dat vanwege de goede sfeer op de afdeling het personeel of medegedetineerden klager hulp zullen bieden bij het persen van de sinaasappels, geeft geen blijk van een zorgvuldige belangenafweging.

Standpunt van de directeur

De directeur heeft aangegeven te persisteren bij het tegenover de beklagcommissie ingenomen standpunt.

3. De beoordeling

Blijkens de beoordeling van de beklagcommissie en gelet op hetgeen in beroep naar voren is gebracht, heeft klager kennelijk (ook) bedoeld beklag in te stellen tegen de gestelde omstandigheid dat hij niet zelf een elektrische citruspers mag aanschaffen en invoeren. De beroepscommissie gaat bij de navolgende beoordeling van die klacht uit, nu zij het niet door de directeur zelf aanschaffen van de elektrische citruspers voor klager in dit geval niet onredelijk of onbillijk acht. De directeur heeft in beroep niet weersproken dat klager geen citruspers mocht aanschaffen. In de huisregels van de locatie Zuyder Bos van april 2017 (hierna: de huisregels) is onder 3.7 bepaald dat de gedetineerde binnen door de directeur te stellen grenzen, recht heeft op de aankoop van artikelen die niet in het assortiment van de penitentiaire inrichting te verkrijgen zijn. Vast staat dat de elektrische citruspers die klager wenst in te voeren niet in het assortiment is opgenomen. Daarnaast betreft dit een voorwerp dat niet voorkomt op de in de huisregels onder 4.5.1 opgenomen lijst van verboden voorwerpen. In een dergelijk geval dient de directeur te beslissen na een afweging tussen enerzijds het belang van klager die in dit concrete geval wegens door hem gestelde medische redenen wenst te beschikken over een elektrische citruspers en anderzijds de belangen als vermeld in artikel 45, eerste en tweede lid, van de Penitentiaire beginselenwet (vgl. RSJ 16 april 2014, 14/0125/GA). Nu de directeur de aanschaf van de door klager gewenste citruspers kennelijk heeft geweigerd, enkel omdat deze niet in het assortiment zit, is van enige belangenafweging geen sprake. Daarmee is die beslissing onvoldoende gemotiveerd. De beroepscommissie zal het beroep daarom gegrond verklaren, de uitspraak van de beklagcommissie vernietigen en het beklag alsnog gegrond verklaren.

De beroepscommissie draagt de directeur op een nieuwe beslissing te nemen op klagers verzoek tot het door klager zelf aanschaffen van een elektrische citruspers. De beroepscommissie ziet, nu de directeur wordt opgedragen een nieuwe beslissing te nemen, geen aanleiding aan klager een tegemoetkoming toe  te kennen.

4. De uitspraak

De beroepscommissie verklaart het beroep gegrond, vernietigt de uitspraak van de beklagcommissie en verklaart het beklag alsnog gegrond. Zij draagt de directeur op een nieuwe beslissing te nemen met inachtneming van het bovenstaande.

Deze uitspraak is op 20 januari 2021 gedaan door de beroepscommissie, bestaande uit mr. T.B. Trotman, voorzitter, mr. A.M.G. Smit en mr. A. Jongsma, leden, bijgestaan door mr. D.L. van Lijf, secretaris.

secretaris        voorzitter

Naar boven