Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ R-20/7745/GV, 14 oktober 2020, beroep
Uitspraakdatum:14-10-2020

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Nummer          R-20/7745/GV                    

Betreft [klager]            Datum 14 oktober 2020

Uitspraak van de beroepscommissie van de RSJ op het beroep van [klager] (hierna: klager)

1. De procedure

De Minister voor Rechtsbescherming (hierna: verweerder) heeft op 31 juli 2020 aan klager strafonderbreking in het kader van artikel 40a van de Regeling tijdelijk verlaten van de inrichting verleend.

Klagers raadsvrouw, mr. K. Mohasselzadeh, heeft namens klager beroep ingesteld tegen deze beslissing.

2. De ontvankelijkheid

Verweerder heeft laten weten dat klager een asielprocedure is gestart. Hij zal niet worden uitgezet hangende deze procedure. Verweerder is gevraagd of dit betekent dat de bestreden beslissing is ingetrokken. Volgens verweerder is dat niet het geval, maar is de beslissing van rechtswege vervallen. De beroepscommissie volgt dat standpunt niet, maar nu verweerder eveneens te kennen heeft gegeven dat er een nieuw verzoek vanuit de inrichting zal moeten worden gedaan als klager toch uitzetbaar is – en er in dat geval dus een nieuwe beslissing zal worden genomen waartegen beroep openstaat – heeft klager geen belang bij een inhoudelijke beoordeling van dit beroep. Op grond van de bestreden beslissing zal hem immers geen strafonderbreking worden verleend. De beroepscommissie zal klager daarom niet-ontvankelijk verklaren in zijn beroep.

Ten overvloede en naar aanleiding van het verzoek van klagers raadsman, mr. C.I. Zaad, de proceskosten van de beroepsprocedure te vergoeden, overweegt de beroepscommissie dat de Penitentiaire beginselenwet een dergelijke mogelijkheid niet kent.

3. De uitspraak

De beroepscommissie verklaart klager niet-ontvankelijk in zijn beroep.

Deze uitspraak is op 14 oktober 2020 gedaan door de beroepscommissie, bestaande uit mr. S. Djebali, voorzitter, F. van Dekken en mr. J.M.L. Niederer, leden, bijgestaan door mr. P. de Vries, secretaris.

secretaris        voorzitter

Naar boven