Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ R-19/4588/GA, 16 september 2020, beroep
Uitspraakdatum:16-09-2020

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

 

Nummer          R-19/4588/GA

               

Betreft [Klager]

Datum 16 september 2020

 

Uitspraak van de beroepscommissie van de RSJ op het beroep van de directeur van de Penitentiaire Inrichting (PI) Alphen te Alphen aan den Rijn (hierna: de directeur).

 

1. De procedure

[Klager] (hierna: klager) heeft (voor zover in beroep aan de orde) beklag ingesteld tegen een disciplinaire straf van twee weken opsluiting in een strafcel, vanwege het bezit van een GSM, ingaande op 14 juli 2019 om 13:05 uur.

De beklagrechter heeft op 14 augustus 2019 het beklag gegrond verklaard (AE 2019/683). De uitspraak van de beklagrechter is bijgevoegd.

De directeur heeft tegen deze uitspraak beroep ingesteld.

De beroepscommissie heeft de directeur en klager in de gelegenheid gesteld hun standpunten schriftelijk (nader) toe te lichten.

 

2. De standpunten in beroep

Standpunt van de directeur

Aan klager is een disciplinaire straf opgelegd van veertien dagen opsluiting in de strafcel, wegens het bezit van een mobiele telefoon. De disciplinaire straf is in de beschikking voldoende gemotiveerd. Het communiceren met een GSM is in de PI ten strengste verboden en levert een mogelijk gevaar op voor personeel, medegedetineerden, slachtoffers en/of getuigen en is een zeer ernstige verstoring van de orde en veiligheid in de inrichting. Tegen de invoer, het bezit en het gebruik van gegevensdragers zoals in de Sanctiekaart 2019 vermeld, voert de PI een zerotolerancebeleid. Het straffen is een discretionaire bevoegdheid van de directeur. In dit geval lijkt het alsof de beklagrechter op de stoel van de directeur is gaan zitten. De directeur verzoekt het beroep gegrond te verklaren en het beklag alsnog ongegrond te verklaren.

 

Standpunt van klager

Klager heeft geen gebruik gemaakt van de mogelijkheid zijn standpunt in beroep toe te lichten.

 

3. De beoordeling

Aan klager is een disciplinaire straf van twee weken opsluiting in een strafcel opgelegd. Uit het schriftelijk verslag dat aan de disciplinaire straf ten grondslag ligt, blijkt dat klager in de nacht van 14 juli 2019 om 04:00 uur aan het bellen was met een GSM.

Op grond van artikel 51, eerste lid, aanhef en onder a, juncto artikel 50, eerste lid, van de Penitentiaire beginselenwet kan de directeur een disciplinaire straf opleggen van opsluiting in een strafcel voor ten hoogste twee weken, indien de gedetineerde is betrokken bij feiten die onverenigbaar zijn met de orde of de veiligheid in de inrichting dan wel met de ongestoorde tenuitvoerlegging van de vrijheidsbeneming. Op grond van de landelijke Sanctiekaart 2019 kan voor het bezit van gegevensdragers, waaronder begrepen het bezit van een GSM, een disciplinaire straf van maximaal veertien dagen opsluiting in een strafcel worden opgelegd.

De beroepscommissie is van oordeel dat het bepalen van de hoogte van een disciplinaire straf tot de discretionaire bevoegdheid van de directeur behoort. De beklagcommissie dient de opgelegde straf slechts marginaal te toetsen. Alleen daar waar sprake is van kennelijk onredelijke bestraffing, dient de beklagrechter in te grijpen (vergelijk RSJ 10 juni 2016, 16/0665/GA). De aan klager opgelegde disciplinaire straf van twee weken bleef binnen de kaders van de landelijke Sanctiekaart 2019 en kan – gelet op het op heterdaad betrappen van klager terwijl hij aan het bellen was met die GSM – niet als onredelijk of onbillijk worden aangemerkt. De beroepscommissie is dan ook van oordeel dat de directeur in redelijkheid heeft kunnen beslissen tot de opgelegde disciplinaire straf. De beroepscommissie zal het beroep daarom gegrond verklaren, de uitspraak van de beklagrechter vernietigen voor zover in beroep aan de orde en het beklag alsnog ongegrond verklaren.

 

4. De uitspraak

De beroepscommissie verklaart het beroep gegrond, vernietigt de uitspraak van de beklagrechter voor zover in beroep aan de orde en verklaart het beklag alsnog ongegrond.

 

 

Deze uitspraak is op 16 september 2020 gedaan door de beroepscommissie, bestaande uit mr. A. van Holten, voorzitter, mr. A. Jongsma en mr. J.M.L. Niederer, leden, bijgestaan door mr. Y.P. Schleijpen, secretaris.

 

 

secretaris        voorzitter

Naar boven