Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ R-20/7788/GA, 19 oktober 2020, beroep
Uitspraakdatum:19-10-2020

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Nummer          R-20/7788/GA                     

Betreft [klager]            Datum 19 oktober 2020

Uitspraak van de beroepscommissie van de RSJ op het beroep van [klager] (hierna: klager)

1. De procedure

De directeur van de Penitentiaire Inrichting (PI) Lelystad (hierna: de directeur) heeft op 29 april 2020 klagers verzoek tot algemeen verlof afgewezen.

Klager heeft daartegen beklag ingesteld. De beklagcommissie bij de PI Lelystad heeft op 6 augustus 2020 het beklag ongegrond verklaard (PL-2020-497). De uitspraak van de beklagcommissie is bijgevoegd.

Klagers raadsman, mr. T.P.A.M. Wouters, heeft namens klager beroep ingesteld tegen deze uitspraak.

De beroepscommissie heeft klager, zijn raadsman en de directeur in de gelegenheid gesteld hun standpunten schriftelijk (nader) toe te lichten.

2. De beoordeling

Klagers verzoek om algemeen verlof is afgewezen vanwege de getroffen coronamaatregelen. Klager stelt zich op het standpunt dat de enkele verwijzing van de directeur naar de door de Minister voor Rechtsbescherming aangekondigde maatregelen onvoldoende is, temeer omdat daarin wordt gesproken van opschorting in plaats van afwijzing van verlof. Hij meent voorts dat bijzondere voorwaarden, zoals een quarantaineplicht, het risico op besmetting afdoende zouden kunnen inperken.

De beroepscommissie begrijpt dat de maatregelen voor klager onbevredigende gevolgen hebben, nu hem – ongeacht de vraag of hij aan de voorwaarden voor algemeen verlof voldoet – geen algemeen verlof wordt verleend en hij daardoor een deel van zijn resocialisatie misloopt. De beroepscommissie is evenwel van oordeel dat de Kamerbrief van 13 maart 2020 er geen twijfel over laat bestaan dat algemeen verlof op dit moment niet kan worden verleend. Er zijn sindsdien ten aanzien van het algemeen verlof geen wijzigingen geweest. De coronacrisis dwingt helaas tot dergelijke vergaande maatregelen. In deze uitzonderlijke situatie heeft de directeur naar het oordeel van de beroepscommissie dan ook mogen volstaan met de enkele verwijzing naar de landelijk getroffen coronamaatregelen. Opschorting van verlof is geen bestaand figuur in de Penitentiaire beginselenwet of de Regeling tijdelijk verlaten van de inrichting, zodat dit moet worden begrepen als het tijdelijk consequent afwijzen van verzoeken om algemeen verlof.

Gelet op het voorgaande en bij afweging van alle in aanmerking komende belangen, kan de beslissing van de directeur niet als onredelijk of onbillijk worden aangemerkt. De beroepscommissie zal het beroep daarom ongegrond verklaren en de uitspraak van de beklagcommissie bevestigen met aanvulling van de gronden.

3. De uitspraak

De beroepscommissie verklaart het beroep ongegrond en bevestigt de uitspraak van de beklagcommissie met aanvulling van de gronden.

Deze uitspraak is op 19 oktober 2020 gedaan door de beroepscommissie, bestaande uit mr. S. Djebali, voorzitter, F. van Dekken en mr. J.M.L. Niederer, leden, bijgestaan door mr. P. de Vries, secretaris.

secretaris        voorzitter

Naar boven