Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ S-20/4028/SGA, 28 juli 2020, schorsing
Uitspraakdatum:28-07-2020

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Media  v

 

Nummer          S-20/4028/SGA

    

          

Betreft klager

Datum 28 juli 2020

 

Uitspraak van de voorzitter van de beroepscommissie van de RSJ op het verzoek van de directeur van de Penitentiaire Inrichting (PI) Vught (hierna: verzoeker)

 

1. De procedure

klager (hierna: klager) heeft beklag ingesteld tegen de beslissing tot het weigeren van contact met de media.

De beklagcommissie bij de PI Vught heeft op 20 juli 2020 het beklag gegrond verklaard, de beslissing van verzoeker vernietigd en verzoeker opgedragen een nieuwe beslissing te nemen met inachtneming van de uitspraak (VU-2019-001970).

Verzoeker vraagt om schorsing van de (verdere) tenuitvoerlegging van die uitspraak.

De voorzitter heeft kennisgenomen van het beroepschrift. De voorzitter heeft klager in de gelegenheid gesteld om schriftelijk op het schorsingsverzoek te reageren. Daarnaast heeft de voorzitter kennisgenomen van de schriftelijke en telefonische reacties van de commissie van toezicht.

 

2. De beoordeling

De voorzitter stelt voorop dat bij een verzoek om schorsing van de tenuitvoerlegging van een uitspraak van de beklagcommissie slechts ruimte bestaat voor een voorlopige beoordeling. De zaak kan dus niet ten gronde worden onderzocht. De voorzitter beoordeelt alleen of de beslissing waartegen beroep is ingesteld in strijd is met een wettelijk voorschrift of dat deze zodanig onredelijk of onbillijk is dat er een spoedeisend belang is om op dit moment de (verdere) tenuitvoerlegging van die uitspraak te schorsen. Naar het oordeel van de voorzitter is dat niet het geval.

De voorzitter begrijpt op grond van telefonisch verstrekte inlichtingen de uitspraak van de beklagcommissie zo, dat klagers beklag gegrond is verklaard, nu de beklagcommissie de beslissing van de directeur tot afwijzing van zijn verzoek om contact met de media, onvoldoende gemotiveerd achtte. De beklagcommissie heeft de directeur opgedragen binnen twee weken een nieuwe beslissing te nemen. Dit betekent dat de directeur binnen de beslistermijn (tot 3 augustus 2020) een nieuwe - naar eigen inzicht en op grond van een eigen belangenafweging - beslissing dient te nemen. Gelet daarop is er op dit moment geen spoedeisend belang om tot schorsing van de uitspraak van de beklagcommissie over te gaan. De voorzitter zal het verzoek daarom afwijzen.

 

3. De uitspraak

De voorzitter wijst het verzoek af.

 

 

Deze uitspraak is op 28 juli 2020 gegeven door mr. J.D. den Hartog, voorzitter, bijgestaan door J.A. van der Veen, secretaris.

 

 

secretaris        voorzitter

Naar boven