Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ R-20/7700/GB, 1 september 2020, beroep
Uitspraakdatum:01-09-2020

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Nummer          R-20/7700/GB

Betreft [klager]

Datum 1 september 2020

Uitspraak van de beroepsrechter van de RSJ op het beroep van [klager] (hierna: klaagster)

1. De procedure

De Minister voor Rechtsbescherming (hierna: verweerder) heeft op 24 juli 2020 beslist klaagster te plaatsen in de gevangenis van de locatie Nieuwersluis.

Klaagsters raadsman, mr. E.R. Weening, heeft namens klaagster beroep ingesteld tegen deze beslissing.

2. De ontvankelijkheid

Tegen de bestreden beslissing kon op grond van artikel 17, eerste lid, van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw) bezwaar worden ingesteld. Dit stond ook in de bestreden beslissing vermeld. Eerst tegen de beslissing op bezwaar kan op grond van artikel 72, eerste lid, van de Pbw desgewenst beroep worden ingesteld. De enkele omstandigheid dat klaagster op 24 juli 2020 – de datum van de bestreden beslissing – bij iemand (onduidelijk is wie) heeft ‘geprotesteerd’ en heeft aangegeven minderjarig te zijn, maakt niet dat sprake is van een situatie waarin klaagster in de gelegenheid is gesteld haar bezwaren tegen een door verweerder voorgenomen en haar betreffende beslissing kenbaar te maken, zoals bedoeld in artikel 17, vijfde lid, van de Pbw.

De beroepsrechter zal zich daarom onbevoegd verklaren om het beroep in behandeling te nemen. De stukken zullen worden doorgestuurd naar verweerder om als bezwaarschrift te behandelen.

3. De uitspraak

De beroepsrechter verklaart zich onbevoegd kennis te nemen van het beroep. Zij bepaalt dat de stukken in handen van verweerder worden gesteld om op het bezwaar te beslissen.

Deze uitspraak is op 1 september 2020 gedaan door de beroepsrechter, mr. C. Fetter, bijgestaan door mr. P. de Vries, secretaris.

secretaris        voorzitter

Naar boven