Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ S-20/4282/SGA, 28 augustus 2020, schorsing
Uitspraakdatum:28-08-2020

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Nummer          S-20/4282/SGA

              

Betreft verzoeker

Datum 28 augustus 2020

 

Uitspraak van de voorzitter van de beroepscommissie van de RSJ op het verzoek van verzoeker (hierna: verzoeker)

 

1. De procedure

De directeur van de Penitentiaire Inrichting Achterhoek te Zutphen (hierna: de directeur) heeft op 23 augustus 2020 aan verzoeker een disciplinaire straf opgelegd van veertien dagen opsluiting in een strafcel, vanwege betrokkenheid bij een ernstig geweldsincident, ingaande op 23 augustus 2020 om 14.15 uur en eindigend op 6 september 2020 om 14.15 uur.

Verzoekers raadsvrouw, mr. B.G.M.C. Peters, vraagt namens verzoeker om schorsing van de (verdere) tenuitvoerlegging daarvan.

De voorzitter heeft kennisgenomen van de reactie van de directeur op het schorsingsverzoek en van de mededeling van de secretaris van de beklagcommissie dat het schorsingsverzoek zal worden ingeschreven als klaagschrift.

 

2. De beoordeling

De voorzitter stelt voorop dat bij een verzoek om schorsing van de tenuitvoerlegging van een beslissing van de directeur slechts ruimte bestaat voor een voorlopige beoordeling. De zaak kan dus niet ten gronde worden onderzocht. De voorzitter beoordeelt alleen of de beslissing waartegen beklag is ingesteld in strijd is met een wettelijk voorschrift of dat deze zodanig onredelijk of onbillijk is dat er een spoedeisend belang is om op dit moment de (verdere) tenuitvoerlegging van die beslissing te schorsen. Naar het oordeel van de voorzitter is dat het geval.

Uit de bestreden beslissing komt naar voren dat verzoeker een disciplinaire straf is opgelegd wegens betrokkenheid bij een ernstig geweldsincident, waarbij hij een medegedetineerde heeft gebeten.

Verzoeker stelt dat hij uit zelfverdediging heeft gehandeld, omdat hij met een mes werd gestoken door de medegedetineerde. Hij heeft in blinde paniek gehandeld, omdat het personeel van de PI te laat ingreep.

Uit de schriftelijke inlichtingen van de directeur, waaronder het schriftelijk verslag van 23 augustus 2020, volgt dat het personeel rond 10.00 uur geschreeuw hoorde vanuit de keuken. Nog voordat het personeel in de keuken kon gaan kijken, kwam verzoeker de huiskamer uit rennen. Een medegedetineerde rende achter verzoeker aan met een mes in zijn hand. Verzoeker zocht bescherming door achter het personeel te gaan staan. Het lukte de medegedetineerde om via de pool/biljarttafel bij verzoeker te komen, die daarop probeerde te ontkomen door weg te rennen. Verzoeker gleed echter uit, waarna de medegedetineerde - nog steeds met het mes in zijn hand - op verzoeker dook en stekende bewegingen maakte. Er ontstond een worsteling tussen verzoeker en de medegedetineerde, waarbij verzoeker de medegedetineerde in zijn gezicht beet. Het personeel heeft de vechtpartij beëindigd.  

 

De voorzitter overweegt als volgt.

Hoewel vastgesteld kan worden dat verzoeker geweld heeft gebruikt jegens de medegedetineerde, komt uit het schriftelijk verslag van 23 augustus 2020 duidelijk naar voren dat verzoeker wilde ontkomen aan de medegedetineerde. Hij zocht bescherming bij het personeel en heeft ook geprobeerd om weg te rennen van de medegedetineerde. Eerst nadat verzoeker uitgleed en de medegedetineerde op verzoeker sprong en met een mes stekende bewegingen maakte, heeft verzoeker de medegedetineerde gebeten. Gelet op alle feiten en omstandigheden in het dossier is naar het voorlopig oordeel van de voorzitter voldoende aannemelijk geworden dat verzoeker uit zelfverdediging handelde. Het opleggen van een straf aan iemand die (slechts) uit zelfverdediging handelde is onredelijk. Gelet op het bovenstaande zal de voorzitter het verzoek toewijzen.

 

3. De uitspraak

De voorzitter wijst het verzoek toe en schorst de tenuitvoerlegging van de bestreden beslissing met onmiddellijke ingang tot het moment waarop de beklagcommissie op het onderliggende beklag heeft beslist.

 

 

Deze uitspraak is op 28 augustus 2020 gegeven door mr. M. Keppels, voorzitter, bijgestaan door J.A. van der Veen, secretaris.

 

 

secretaris        voorzitter

Naar boven